3595_1122
3595_1122
kommunefakta
2017-05-01T04:21:00.000Z
no
Gjesdal kommune

Kommunefakta

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

11 902 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 493 464
5-9 år 481 479
10-14 år 399 394
15-19 år 442 418
20-24 år 415 376
25-29 år 475 443
30-34 år 478 470
35-39 år 451 416
40-44 år 419 373
45-49 år 433 387
50-54 år 411 386
55-59 år 350 310
60-64 år 259 252
65-69 år 229 225
70-74 år 167 158
75-79 år 95 106
80-84 år 55 77
85-89 år 25 42
90-94 år 8 27
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 120 45 165
1998K4 72 155 227
1999K4 99 50 149
2000K4 96 -2 94
2001K4 92 21 113
2002K4 75 -42 33
2003K4 86 21 107
2004K4 61 -42 19
2005K4 77 75 153
2006K4 92 104 195
2007K4 64 46 108
2008K4 101 136 240
2009K4 101 135 239
2010K4 135 165 300
2011K4 127 151 270
2012K4 104 158 261
2013K4 124 153 278
2014K4 124 159 283
2015K4 159 93 253
2016K4 117 -70 49

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  359 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Gjesdal
Grunnskolenivå 2650
Videregående skole-nivå 4156
Universitets- og høgskolenivå kort 1716
Universitets- og høgskolenivå lang 405
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Gjesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 199
Sekundærnæringer 2066
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2142
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 194
Undervisning 406
Helse- og sosialtjenester 1037
Personlig tjenesteyting 189

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 403000 515000 294000
2006 195000 429000 547000 321000
2007 211000 474000 605000 330000
2008 235000 503000 657000 345000
2009 240000 515000 663000 363000
2010 240000 539000 677000 377000
2011 260000 578000 684000 382000
2012 271000 606000 724000 392000
2013 296000 629000 752000 408000
2014 297000 666000 772000 407000
2015 305000 669000 780000 401000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 13.6 29.8 22.6 2.7 1.5 4.3 3.9
2008 6.5 13.5 29.2 23.3 3.2 1.3 4.5 3.6
2009 6.7 14.7 27.5 23.3 3.2 1.6 4.4 3.3
2010 6.3 14.9 26.6 22.4 3.6 1.7 4.3 3.2
2011 6.4 16.3 26.1 23 4 1.8 4.2 3.4
2012 6.6 16.6 25.9 23.9 4 2.3 4.3 2.9
2013 6.5 17.8 25 23.4 4.2 2.8 4.5 3.7
2014 5.7 18.8 24.1 23.3 4.8 2.7 4.5 3.6
2015 5.7 18.1 22.5 21.9 5.3 2.6 4.5 4.7
2016 6.8 18 23.2 22.5 5.7 2.7 4.5 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  70 969 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.