3595_2011
3595_2011
kommunefakta
2017-04-24T21:12:00.000Z
no
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune

Kommunefakta

Guovdageaidnu - Kautokeino - 2011 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

2 938 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 99 86
5-9 år 88 89
10-14 år 94 85
15-19 år 100 75
20-24 år 114 79
25-29 år 86 106
30-34 år 88 96
35-39 år 106 86
40-44 år 107 84
45-49 år 116 113
50-54 år 109 84
55-59 år 105 86
60-64 år 80 88
65-69 år 105 86
70-74 år 53 60
75-79 år 31 50
80-84 år 21 33
85-89 år 9 22
90-94 år 1 15
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 24 -58 -34
1998K4 24 -39 -15
1999K4 18 -63 -45
2000K4 40 -31 9
2001K4 22 -52 -30
2002K4 18 -49 -31
2003K4 26 -44 -18
2004K4 14 -18 -4
2005K4 33 -32 1
2006K4 34 -67 -33
2007K4 28 -47 -18
2008K4 22 3 24
2009K4 35 -57 -22
2010K4 7 -19 -14
2011K4 15 -24 -8
2012K4 6 -10 -4
2013K4 29 -22 8
2014K4 11 -27 -17
2015K4 14 28 42
2016K4 15 -28 -18

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  117 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Guovdageaidnu - Kautokeino
Grunnskolenivå 932
Videregående skole-nivå 720
Universitets- og høgskolenivå kort 538
Universitets- og høgskolenivå lang 126
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 41

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Guovdageaidnu - Kautokeino
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 159
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 266
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 130
Undervisning 240
Helse- og sosialtjenester 329
Personlig tjenesteyting 87

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 356000 475000 294000
2006 172000 357000 503000 304000
2007 179000 410000 531000 315000
2008 195000 445000 561000 326000
2009 203000 428000 590000 343000
2010 206000 465000 629000 362000
2011 218000 492000 637000 381000
2012 225000 523000 652000 389000
2013 230000 550000 656000 394000
2014 239000 581000 673000 389000
2015 245000 597000 678000 387000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.2 9.9 22.6 29.3 2.3 1.6 6.7 5
2008 9.6 10.4 21.6 31.3 1.9 3 6.3 3.9
2009 11.1 11 20.6 31.7 2.1 2.7 6.2 4.3
2010 9.5 12 20.9 33.4 2 3.6 3.3 3.9
2011 9.9 12.4 18.8 35.3 1.9 3.3 3.6 3.3
2012 8.9 11.4 19 38.2 1.7 3.1 3.8 3.1
2013 8.5 10.4 18.5 35.8 1.8 2.6 6.2 3
2014 8.7 11.4 18.4 38.8 2 2.5 4.2 3.2
2015 9.7 10.3 17.5 39 2 2.9 3.9 3.2
2016 10.6 9.6 18.1 38.2 2.2 2.7 3.9 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  55 590 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.