3595_0403
3595_0403
kommunefakta
2017-04-29T03:39:00.000Z
no
Hamar kommune

Kommunefakta

Hamar - 0403 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

30 598 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 767 690
5-9 år 904 756
10-14 år 868 807
15-19 år 948 853
20-24 år 1041 977
25-29 år 988 917
30-34 år 961 888
35-39 år 901 864
40-44 år 953 976
45-49 år 1009 1048
50-54 år 1005 1008
55-59 år 934 1047
60-64 år 937 1090
65-69 år 964 1001
70-74 år 767 906
75-79 år 472 580
80-84 år 301 465
85-89 år 214 425
90-94 år 87 201
95-99 år 19 54
100 år eller eldre 1 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -40 84 44
1998K4 -70 172 102
1999K4 -75 191 116
2000K4 2 298 300
2001K4 -22 127 105
2002K4 -47 216 169
2003K4 -15 142 127
2004K4 -20 196 176
2005K4 -38 194 154
2006K4 -27 339 316
2007K4 -67 127 67
2008K4 -38 275 235
2009K4 -12 139 133
2010K4 -3 320 318
2011K4 -63 449 383
2012K4 -46 354 308
2013K4 -52 221 167
2014K4 -32 367 327
2015K4 -48 318 273
2016K4 -38 512 478

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  915 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

96,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hamar
Grunnskolenivå 6303
Videregående skole-nivå 9741
Universitets- og høgskolenivå kort 6639
Universitets- og høgskolenivå lang 2245
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 173

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hamar
Jordbruk, skogbruk og fiske 201
Sekundærnæringer 1837
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5189
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1316
Undervisning 1522
Helse- og sosialtjenester 3623
Personlig tjenesteyting 870

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 387000 523000 285000
2006 186000 407000 550000 299000
2007 201000 437000 588000 319000
2008 218000 472000 633000 343000
2009 221000 480000 639000 348000
2010 226000 500000 663000 355000
2011 236000 526000 690000 363000
2012 247000 549000 717000 364000
2013 259000 566000 750000 381000
2014 270000 590000 769000 395000
2015 274000 601000 790000 399000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 9.8 18.6 32.6 6.6 1.8 5 5.7
2008 7.3 10 18.2 32.3 5.7 1.6 5.3 5.3
2009 7.4 9.9 18 31.1 5.3 1.7 5.6 5
2010 7.7 10.4 18.3 32.4 5.2 2.9 6 5
2011 7.9 9.7 16.6 30.8 4.6 3.2 7.9 6.2
2012 5.8 10.5 16.8 34.8 4.7 3.6 8.1 5
2013 5.1 9.7 15.8 33.6 4.7 3.3 8 4.9
2014 5 9.8 15.8 35 5.4 3.2 7.6 7.2
2015 4.7 9.8 15.6 32.5 5.3 3.2 8.8 7
2016 8.8 9.1 15.3 32.3 5.5 3 7.7 6.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  75 156 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.