3595_1534
3595_1534
kommunefakta
2017-04-29T03:39:00.000Z
no
Haram kommune

Kommunefakta

Haram - 1534 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

9 312 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 280 259
5-9 år 299 276
10-14 år 279 311
15-19 år 317 284
20-24 år 281 244
25-29 år 272 243
30-34 år 273 278
35-39 år 306 281
40-44 år 325 277
45-49 år 324 304
50-54 år 342 255
55-59 år 309 291
60-64 år 345 285
65-69 år 279 241
70-74 år 214 217
75-79 år 134 152
80-84 år 99 127
85-89 år 79 107
90-94 år 33 63
95-99 år 6 17
100 år eller eldre 1 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 25 75 100
1998K4 38 -26 12
1999K4 43 -5 38
2000K4 10 11 21
2001K4 10 -20 -10
2002K4 31 7 38
2003K4 11 -62 -51
2004K4 25 -94 -69
2005K4 9 -81 -72
2006K4 15 -52 -37
2007K4 1 9 11
2008K4 9 66 77
2009K4 17 27 45
2010K4 -3 120 118
2011K4 10 106 116
2012K4 10 37 47
2013K4 35 29 64
2014K4 -4 40 36
2015K4 26 55 80
2016K4 27 91 112

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  128 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Haram
Grunnskolenivå 2176
Videregående skole-nivå 3615
Universitets- og høgskolenivå kort 1314
Universitets- og høgskolenivå lang 298
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Haram
Jordbruk, skogbruk og fiske 164
Sekundærnæringer 1875
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1114
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 139
Undervisning 333
Helse- og sosialtjenester 803
Personlig tjenesteyting 120

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 373000 513000 277000
2006 174000 393000 547000 283000
2007 193000 433000 606000 303000
2008 218000 456000 651000 322000
2009 217000 471000 656000 344000
2010 228000 483000 667000 352000
2011 232000 511000 692000 358000
2012 242000 537000 711000 379000
2013 252000 564000 733000 397000
2014 264000 584000 760000 395000
2015 271000 599000 769000 411000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-0,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 9.9 24.5 32.6 1.7 2.2 3.6 3.8
2008 7.3 10.2 24.1 32.8 1.8 2.4 3.7 3.8
2009 7.6 10.2 23.5 32.5 2.3 2.4 3.6 3.3
2010 7.3 10.3 23.9 32.7 2.5 2.4 3.8 3.4
2011 7.3 10.7 23.5 33 2.6 2.3 4 3.6
2012 6.6 11.3 22.5 35.9 2.4 2.4 4.5 3.2
2013 6.2 11.3 21.7 36.2 2.6 2.4 4.3 3.1
2014 6.2 11.7 22 38 3 2.5 4.3 2.9
2015 5.7 12.2 22.3 35.2 3.3 2 4.3 2.9
2016 5.5 12.3 22.2 35.3 3.7 1.9 4.2 3.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  89 102 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.