3595_0618
3595_0618
kommunefakta
2017-06-25T16:02:00.000Z
no
Hemsedal kommune

Kommunefakta

Hemsedal - 0618 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

2 484 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 54 64
5-9 år 98 72
10-14 år 70 69
15-19 år 93 75
20-24 år 75 68
25-29 år 69 68
30-34 år 93 93
35-39 år 114 82
40-44 år 110 96
45-49 år 114 105
50-54 år 85 76
55-59 år 69 56
60-64 år 68 42
65-69 år 49 50
70-74 år 41 57
75-79 år 28 32
80-84 år 31 24
85-89 år 10 21
90-94 år 5 11
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 25 8 33
1998K4 15 -1 14
1999K4 11 113 124
2000K4 1 58 59
2001K4 14 -108 -94
2002K4 8 -67 -59
2003K4 1 5 6
2004K4 3 29 32
2005K4 7 28 38
2006K4 6 11 16
2007K4 12 -8 5
2008K4 10 19 27
2009K4 15 76 92
2010K4 15 38 53
2011K4 21 67 88
2012K4 7 -12 -4
2013K4 3 66 71
2014K4 1 49 49
2015K4 13 63 78
2016K4 12 6 20

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  58 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hemsedal
Grunnskolenivå 469
Videregående skole-nivå 861
Universitets- og høgskolenivå kort 451
Universitets- og høgskolenivå lang 135
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hemsedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 73
Sekundærnæringer 272
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 442
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 243
Personlig tjenesteyting 120

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 396000 510000 281000
2006 183000 388000 525000 274000
2007 196000 425000 568000 292000
2008 216000 467000 607000 349000
2009 214000 445000 608000 346000
2010 209000 471000 643000 372000
2011 220000 491000 641000 374000
2012 237000 521000 689000 391000
2013 252000 537000 709000 363000
2014 247000 558000 735000 376000
2015 252000 615000 726000 403000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.8 9.2 17.7 20.7 1.9 1.9 7.1 3.5
2008 12.8 10 20 23.1 1.9 2.9 10.2 3.3
2009 12.7 9.3 21 23.2 2.9 2.8 9.6 3.2
2010 12.8 10.5 20.4 22.9 3.2 2.9 9.5 3.3
2011 12 10.1 19.3 23.2 3 2.2 8.5 3
2012 12.1 11 19.1 26.6 3 2.4 9.2 3.2
2013 11.1 10.8 18.5 29 2.9 1.9 8.6 3.1
2014 10.9 10.6 20.4 28.1 2.8 1.8 9.3 3.8
2015 11.2 9.7 21 26.8 2.3 2.7 8 2.7
2016 11.2 10 21.3 26.4 2.7 2.6 8.3 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  65 575 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.