3595_1515
3595_1515
kommunefakta
2017-04-28T17:52:00.000Z
no
Herøy kommune

Kommunefakta

Herøy - 1515 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

8 957 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 239 221
5-9 år 320 258
10-14 år 301 278
15-19 år 300 303
20-24 år 243 233
25-29 år 268 272
30-34 år 299 232
35-39 år 270 255
40-44 år 306 295
45-49 år 328 338
50-54 år 312 280
55-59 år 305 271
60-64 år 280 269
65-69 år 285 242
70-74 år 206 194
75-79 år 131 146
80-84 år 98 121
85-89 år 57 100
90-94 år 28 46
95-99 år 5 18
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 43 -45 -2
1998K4 42 4 46
1999K4 42 -13 29
2000K4 20 -51 -31
2001K4 17 -2 15
2002K4 22 -33 -11
2003K4 30 -32 -2
2004K4 42 -9 33
2005K4 41 -55 -13
2006K4 0 -52 -52
2007K4 21 10 32
2008K4 23 -25 -4
2009K4 13 19 34
2010K4 18 131 150
2011K4 59 135 194
2012K4 8 112 120
2013K4 1 -1 0
2014K4 18 75 87
2015K4 14 24 38
2016K4 21 -36 -15

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  156 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Herøy (M. og R.)
Grunnskolenivå 2246
Videregående skole-nivå 3453
Universitets- og høgskolenivå kort 1261
Universitets- og høgskolenivå lang 242
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Herøy (M. og R.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 1104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1570
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 312
Helse- og sosialtjenester 724
Personlig tjenesteyting 132

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 365000 541000 265000
2006 174000 386000 568000 275000
2007 197000 434000 624000 307000
2008 213000 462000 667000 325000
2009 218000 467000 689000 337000
2010 221000 486000 719000 355000
2011 231000 514000 748000 373000
2012 245000 554000 765000 389000
2013 254000 572000 781000 406000
2014 259000 597000 822000 412000
2015 269000 603000 839000 407000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 9.7 24.1 29.7 3.4 2.2 5.4 3.9
2008 7 10 24.8 34 3.3 2.2 1.8 4.1
2009 6.1 10.2 24 32.4 2.9 1.9 1.5 4.1
2010 7.9 10.3 22.4 30.6 2.7 1.9 3.1 3.7
2011 8 10.7 21.8 31.2 2.4 2.4 3.4 3.7
2012 6.1 10.9 21 34.1 2.8 2.2 3 3.8
2013 6 10 18.3 30 2.8 1.9 3.1 3.2
2014 7.3 10.4 17.9 31.2 3.2 2.2 3 3.9
2015 7 10.5 18.9 30.3 3.1 2.2 3.2 4.8
2016 7.2 10 19.4 31.8 3.7 2 3.7 5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  83 680 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.