3595_0702
3595_0702
kommunefakta
2017-04-30T09:08:00.000Z
no
Holmestrand kommune

Kommunefakta

Holmestrand - 0702 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

10 861 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 295 272
5-9 år 317 302
10-14 år 335 283
15-19 år 341 317
20-24 år 305 292
25-29 år 305 305
30-34 år 308 305
35-39 år 332 365
40-44 år 399 368
45-49 år 408 421
50-54 år 387 381
55-59 år 358 340
60-64 år 334 366
65-69 år 345 365
70-74 år 277 284
75-79 år 177 201
80-84 år 101 135
85-89 år 56 81
90-94 år 22 62
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 1 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -8 85 77
1998K4 -11 2 -9
1999K4 0 44 44
2000K4 -26 21 -5
2001K4 -10 40 30
2002K4 -38 98 60
2003K4 17 5 22
2004K4 -6 99 93
2005K4 7 50 50
2006K4 -8 80 72
2007K4 -15 149 134
2008K4 15 92 104
2009K4 7 90 101
2010K4 12 76 87
2011K4 -18 116 99
2012K4 5 95 99
2013K4 -10 114 106
2014K4 20 186 205
2015K4 -16 94 80
2016K4 6 113 120

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  341 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

96,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Holmestrand
Grunnskolenivå 2583
Videregående skole-nivå 3877
Universitets- og høgskolenivå kort 1857
Universitets- og høgskolenivå lang 511
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 59

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Holmestrand
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 1186
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1802
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 326
Undervisning 340
Helse- og sosialtjenester 1083
Personlig tjenesteyting 206

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 391000 515000 281000
2006 187000 407000 540000 291000
2007 199000 440000 580000 312000
2008 213000 477000 621000 341000
2009 218000 474000 630000 342000
2010 227000 485000 652000 336000
2011 239000 522000 685000 359000
2012 249000 539000 707000 358000
2013 259000 563000 723000 372000
2014 266000 590000 751000 387000
2015 274000 598000 755000 391000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

9,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 10.3 22.9 32.4 3.7 3.3 6.6 2.3
2008 7 10.6 21.6 32.1 3.4 3.3 7.3 2.2
2009 7 10.7 21.1 32.3 3.9 3.4 6.9 2.2
2010 7.1 11.5 21.2 32.2 3.6 4.3 6.8 2.3
2011 7.6 12.3 21.6 32.8 3.5 4.6 6.4 2.2
2012 7.1 11.3 20.7 34.2 3.7 4.6 8.6 1.9
2013 6.7 11.4 20 34.5 3.5 4.8 8.2 2.1
2014 7.3 11.4 19.9 36.7 3.9 4.3 7.9 2.1
2015 7.1 11.2 20 33 3.9 3.6 7.6 2
2016 7.1 11.4 20 33.6 4.6 3.6 7 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  73 129 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.