3595_0628
3595_0628
kommunefakta
2017-04-24T21:09:00.000Z
no
Hurum kommune

Kommunefakta

Hurum - 0628 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

9 462 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 210 214
5-9 år 292 256
10-14 år 290 287
15-19 år 327 291
20-24 år 274 229
25-29 år 207 195
30-34 år 243 238
35-39 år 257 266
40-44 år 349 369
45-49 år 399 381
50-54 år 362 338
55-59 år 338 314
60-64 år 322 305
65-69 år 323 332
70-74 år 265 294
75-79 år 144 148
80-84 år 97 105
85-89 år 35 75
90-94 år 22 43
95-99 år 6 19
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -22 149 127
1998K4 5 127 132
1999K4 8 98 106
2000K4 4 80 84
2001K4 16 142 158
2002K4 -1 117 116
2003K4 20 48 68
2004K4 -27 39 12
2005K4 22 97 114
2006K4 -19 41 22
2007K4 -11 96 88
2008K4 5 -29 -23
2009K4 -19 65 45
2010K4 23 87 110
2011K4 3 27 30
2012K4 33 103 136
2013K4 -7 14 9
2014K4 5 28 35
2015K4 -11 58 48
2016K4 -18 68 49

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  255 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Hurum
Grunnskolenivå 2340
Videregående skole-nivå 3336
Universitets- og høgskolenivå kort 1525
Universitets- og høgskolenivå lang 447
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Hurum
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 960
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1720
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 220
Undervisning 351
Helse- og sosialtjenester 950
Personlig tjenesteyting 156

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 402000 526000 293000
2006 187000 426000 551000 299000
2007 201000 460000 596000 320000
2008 217000 497000 643000 331000
2009 217000 492000 641000 335000
2010 229000 509000 657000 349000
2011 241000 540000 689000 366000
2012 249000 570000 709000 379000
2013 263000 585000 737000 404000
2014 270000 609000 758000 409000
2015 276000 607000 767000 423000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 11.7 23.6 28.5 7.3 3.1 8.1 2.1
2008 8.7 11.5 22.5 26 6.5 3.2 8.4 1.6
2009 9.1 11.8 22.2 28 6.5 3.9 8.1 1.6
2010 7.6 10.8 23.1 27.2 5.6 5.8 8.4 1.4
2011 8.5 11.3 21.9 27.3 5.4 5.8 6.7 1.8
2012 10.2 9.4 23 28.9 5.6 5.2 6.3 1.8
2013 8.5 11.5 21.7 28.8 5.5 5.5 5.8 1.6
2014 7.5 11.6 21.3 29.5 5.8 5.2 6.4 1.3
2015 6.8 10.9 21.4 27.2 5.6 4.4 7 1.5
2016 6.9 11.3 20.5 29.5 5.6 4.3 7.7 1.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  9 817 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.