3595_1431
3595_1431
kommunefakta
2017-05-01T04:15:00.000Z
no
Jølster kommune

Kommunefakta

Jølster - 1431 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

3 049 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 91 75
5-9 år 129 103
10-14 år 105 100
15-19 år 136 93
20-24 år 103 91
25-29 år 92 86
30-34 år 87 73
35-39 år 103 81
40-44 år 97 96
45-49 år 102 96
50-54 år 100 92
55-59 år 103 86
60-64 år 85 88
65-69 år 89 77
70-74 år 61 66
75-79 år 51 51
80-84 år 30 34
85-89 år 24 38
90-94 år 11 17
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -4 -8 -12
1998K4 0 -27 -27
1999K4 10 36 46
2000K4 13 -2 11
2001K4 14 -8 6
2002K4 8 -16 -8
2003K4 -16 -46 -62
2004K4 3 -1 2
2005K4 18 -21 0
2006K4 3 5 10
2007K4 5 -4 1
2008K4 -4 25 21
2009K4 13 15 31
2010K4 20 21 40
2011K4 19 12 31
2012K4 4 22 26
2013K4 3 -12 -8
2014K4 4 -49 -44
2015K4 2 -8 -6
2016K4 3 23 29

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  70 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

96,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Jølster
Grunnskolenivå 586
Videregående skole-nivå 1165
Universitets- og høgskolenivå kort 509
Universitets- og høgskolenivå lang 119
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Jølster
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 336
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 492
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 136
Helse- og sosialtjenester 389
Personlig tjenesteyting 48

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 374000 496000 280000
2006 169000 381000 528000 292000
2007 184000 436000 588000 310000
2008 204000 470000 641000 344000
2009 206000 465000 636000 332000
2010 211000 484000 664000 331000
2011 223000 514000 667000 355000
2012 229000 530000 711000 364000
2013 236000 574000 745000 401000
2014 248000 602000 775000 386000
2015 259000 618000 800000 398000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-0,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 7.6 19.5 35.3 2.1 1.4 3.7 2
2008 7.1 9.1 20.3 34 2.1 1.4 4.2 1.5
2009 7.3 9.2 20.2 32.6 1.8 1.5 5.2 1.4
2010 7.5 10.4 22.2 35.5 2.7 1.7 4.7 1.3
2011 7.5 10.3 21.8 34.8 3.8 1.5 4.7 1.4
2012 7.2 10.8 21 37.8 3.8 1.2 4.1 1.4
2013 6.8 10.6 20.6 36.1 3.4 1.7 3.6 1.6
2014 7.4 11.6 20.4 36 3.9 1.6 4.9 1.6
2015 7.6 11.6 20.4 33.9 4.1 1.5 4.3 1.2
2016 7.7 10.6 21.4 35.1 5.1 1.7 3.3 1.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  101 626 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.