3595_1149
3595_1149
kommunefakta
2017-04-26T11:57:00.000Z
no
Karmøy kommune

Kommunefakta

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

42 229 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1367 1306
5-9 år 1503 1416
10-14 år 1407 1356
15-19 år 1514 1440
20-24 år 1418 1230
25-29 år 1327 1274
30-34 år 1297 1276
35-39 år 1418 1417
40-44 år 1465 1399
45-49 år 1646 1513
50-54 år 1435 1229
55-59 år 1261 1219
60-64 år 1177 1116
65-69 år 1060 1119
70-74 år 872 916
75-79 år 587 640
80-84 år 368 449
85-89 år 190 319
90-94 år 56 166
95-99 år 14 45
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 236 -13 223
1998K4 264 140 404
1999K4 251 86 337
2000K4 245 -74 171
2001K4 195 -243 -48
2002K4 192 -78 114
2003K4 180 -109 71
2004K4 170 109 279
2005K4 213 152 361
2006K4 220 195 421
2007K4 176 399 577
2008K4 234 194 428
2009K4 240 31 270
2010K4 274 163 439
2011K4 197 279 473
2012K4 233 351 582
2013K4 236 396 635
2014K4 260 49 309
2015K4 224 -97 125
2016K4 177 -138 42

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  822 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Karmøy
Grunnskolenivå 9749
Videregående skole-nivå 16057
Universitets- og høgskolenivå kort 6122
Universitets- og høgskolenivå lang 1172
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 194

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Karmøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 377
Sekundærnæringer 6059
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6501
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 666
Undervisning 1444
Helse- og sosialtjenester 4050
Personlig tjenesteyting 564

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 374000 508000 270000
2006 181000 392000 534000 286000
2007 197000 432000 584000 314000
2008 217000 464000 630000 334000
2009 220000 468000 640000 340000
2010 225000 480000 660000 338000
2011 234000 508000 684000 351000
2012 246000 532000 715000 360000
2013 256000 552000 745000 367000
2014 265000 571000 769000 377000
2015 269000 587000 780000 390000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.2 10.4 27.1 30 2.7 2.4 4.4 4.6
2008 5.4 12.4 25.6 29.8 2.6 2.2 4.1 4.3
2009 4.9 12.5 26 29.7 2.5 2.2 3.9 4.2
2010 4.6 12.9 25.8 29.7 3 2.2 4.9 4.2
2011 4.5 13.9 24.4 28.5 3.1 2.3 5 3.8
2012 4.5 14.4 24.2 32.7 3.2 2.6 4.2 3.7
2013 4.4 14.5 23 32.5 3.3 2.7 4.3 2.9
2014 4.3 14.6 23 34.5 3.6 2.7 4.4 3
2015 4.4 13.3 23.1 32.8 3.6 3 4.4 3.3
2016 4.8 13.9 22.9 32.7 3.7 3.4 4.6 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  30 959 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.