3595_0604
3595_0604
kommunefakta
2017-05-01T04:13:00.000Z
no
Kongsberg kommune

Kommunefakta

Kongsberg - 0604 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

27 216 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 722 713
5-9 år 912 852
10-14 år 816 779
15-19 år 844 721
20-24 år 847 774
25-29 år 970 801
30-34 år 891 817
35-39 år 925 871
40-44 år 1014 928
45-49 år 1007 952
50-54 år 931 943
55-59 år 839 811
60-64 år 808 812
65-69 år 766 803
70-74 år 652 685
75-79 år 376 419
80-84 år 247 330
85-89 år 155 230
90-94 år 67 123
95-99 år 12 47
100 år eller eldre 1 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 4 129 133
1998K4 59 162 221
1999K4 44 135 179
2000K4 54 139 193
2001K4 25 142 167
2002K4 32 209 241
2003K4 75 164 239
2004K4 65 35 100
2005K4 32 42 71
2006K4 126 200 329
2007K4 121 233 353
2008K4 88 299 384
2009K4 83 257 333
2010K4 85 292 376
2011K4 85 292 389
2012K4 92 318 408
2013K4 55 465 519
2014K4 83 221 305
2015K4 63 236 302
2016K4 98 102 203

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  708 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

97,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kongsberg
Grunnskolenivå 4925
Videregående skole-nivå 8801
Universitets- og høgskolenivå kort 5712
Universitets- og høgskolenivå lang 2480
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 113

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kongsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 4701
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3781
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 525
Undervisning 1041
Helse- og sosialtjenester 2601
Personlig tjenesteyting 469

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 191000 423000 542000 288000
2006 201000 444000 566000 299000
2007 220000 480000 619000 322000
2008 238000 512000 674000 344000
2009 241000 519000 682000 349000
2010 248000 542000 706000 359000
2011 259000 567000 731000 376000
2012 271000 596000 759000 394000
2013 280000 618000 792000 406000
2014 293000 640000 816000 411000
2015 296000 651000 834000 416000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 10.2 20.3 33.1 4.3 2.7 5 3.8
2008 5.3 10.9 22.4 34.4 4 2.5 4.6 3.9
2009 8.3 11.1 20.3 32 4.4 2.3 4.2 3.6
2010 7.5 11.5 20.2 32.3 4.3 2.1 4.2 3.4
2011 8.2 13 19.6 31.3 3.6 2.1 4.2 3.3
2012 8.2 12.9 18.5 33.3 3.2 2.2 3.8 3.8
2013 7.1 12.4 19.2 32.6 3.3 2.5 3.9 3.3
2014 7.1 12.9 19.2 33.6 3.4 2.5 3.6 3.6
2015 8.1 12.1 19.7 30.8 3.4 2.4 3.6 3.6
2016 6.3 12.5 20.4 33.2 3.8 2.3 3.5 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  56 509 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.