3595_1037
3595_1037
kommunefakta
2017-04-24T21:05:00.000Z
no
Kvinesdal kommune

Kommunefakta

Kvinesdal - 1037 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 988 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 194 179
5-9 år 200 187
10-14 år 169 199
15-19 år 213 181
20-24 år 216 189
25-29 år 205 187
30-34 år 186 149
35-39 år 166 163
40-44 år 205 172
45-49 år 210 214
50-54 år 239 210
55-59 år 200 159
60-64 år 179 183
65-69 år 140 130
70-74 år 140 150
75-79 år 74 116
80-84 år 65 79
85-89 år 23 53
90-94 år 15 34
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 1 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 5 -41 -36
1998K4 -15 -38 -53
1999K4 6 -10 -4
2000K4 4 -16 -12
2001K4 1 -17 -16
2002K4 9 39 48
2003K4 -4 -31 -35
2004K4 20 15 35
2005K4 3 -21 -18
2006K4 12 20 31
2007K4 23 12 34
2008K4 14 47 61
2009K4 22 62 86
2010K4 32 6 40
2011K4 -6 25 18
2012K4 18 46 65
2013K4 2 -17 -8
2014K4 9 47 57
2015K4 28 3 33
2016K4 9 -2 7

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  115 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kvinesdal
Grunnskolenivå 1521
Videregående skole-nivå 2359
Universitets- og høgskolenivå kort 721
Universitets- og høgskolenivå lang 139
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kvinesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 104
Sekundærnæringer 935
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 749
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 125
Undervisning 205
Helse- og sosialtjenester 612
Personlig tjenesteyting 81

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 353000 483000 288000
2006 166000 369000 516000 309000
2007 176000 405000 561000 320000
2008 195000 436000 600000 337000
2009 203000 444000 609000 330000
2010 210000 451000 627000 328000
2011 222000 483000 672000 340000
2012 229000 512000 686000 350000
2013 244000 533000 717000 381000
2014 253000 547000 734000 377000
2015 257000 565000 744000 381000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 6.9 23.5 34 3.3 0.9 3.6 3.2
2008 10.2 7.6 22.5 34.3 2.9 0.7 3.4 3.6
2009 10.2 8.1 22.1 33.1 2.8 0.8 3.7 4.2
2010 10.2 8.1 20.6 31.6 3 1.3 4.1 4
2011 9 8.4 18.5 30.8 3 1.3 3.9 3.7
2012 9.2 9 19.4 33 2.9 1.4 3.8 3.6
2013 6.7 9.3 19 34.8 3.7 1.7 3.8 3.6
2014 7 9.8 20.4 34.8 4.4 1.7 2.2 3.4
2015 5.8 9.6 19.3 33 5.3 1.6 3.5 3.4
2016 5.9 9 18.5 34.6 4.9 1.6 2.2 5.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 282 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.