3595_0709
3595_0709
kommunefakta
2017-04-30T09:09:00.000Z
no
Larvik kommune

Kommunefakta

Larvik - 0709 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

44 082 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1092 1046
5-9 år 1386 1243
10-14 år 1294 1240
15-19 år 1402 1336
20-24 år 1426 1126
25-29 år 1232 1110
30-34 år 1300 1266
35-39 år 1296 1303
40-44 år 1469 1517
45-49 år 1596 1575
50-54 år 1539 1518
55-59 år 1490 1527
60-64 år 1488 1513
65-69 år 1348 1422
70-74 år 1087 1105
75-79 år 711 815
80-84 år 461 635
85-89 år 261 409
90-94 år 109 264
95-99 år 33 82
100 år eller eldre 1 9

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 46 361 407
1998K4 -13 338 325
1999K4 21 253 274
2000K4 25 255 280
2001K4 -33 135 102
2002K4 -8 65 57
2003K4 9 115 124
2004K4 47 83 130
2005K4 13 54 69
2006K4 43 104 153
2007K4 -54 412 359
2008K4 33 367 401
2009K4 62 229 288
2010K4 23 187 226
2011K4 65 240 309
2012K4 -39 224 185
2013K4 -37 158 126
2014K4 -26 277 248
2015K4 20 339 361
2016K4 -16 235 215

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 185 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Larvik
Grunnskolenivå 10393
Videregående skole-nivå 16140
Universitets- og høgskolenivå kort 7362
Universitets- og høgskolenivå lang 1903
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 268

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Larvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 383
Sekundærnæringer 4298
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8129
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 919
Undervisning 1618
Helse- og sosialtjenester 4255
Personlig tjenesteyting 684

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 371000 500000 273000
2006 180000 391000 521000 277000
2007 195000 419000 566000 305000
2008 210000 455000 606000 321000
2009 211000 454000 607000 328000
2010 218000 473000 627000 333000
2011 229000 503000 648000 344000
2012 238000 527000 673000 347000
2013 247000 545000 699000 362000
2014 257000 560000 713000 374000
2015 261000 575000 731000 379000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 4.7 10.1 21.6 30.4 6.2 2.4 5.4 4.9
2008 4.1 11.7 20.7 30.5 6.1 2.7 5.3 4.6
2009 5.1 11.1 20 29.2 6.3 2.9 5.3 4.7
2010 5.2 11.6 20 29.6 6.8 3.4 4.4 4.6
2011 4.5 11.9 19 30.2 6.8 4.1 5.2 5.3
2012 4.4 12.4 18.6 33.1 5.5 4.2 4.8 5.1
2013 4.3 11.7 18.1 32.3 5.3 4.5 4.8 4.8
2014 4.4 11.9 18.4 32.7 5.5 4.5 4.9 4.9
2015 4.1 11.2 19.1 32.3 4.7 4.5 5.1 4.8
2016 4.1 10.5 18.9 32.6 5.5 4.6 5.1 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 764 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.