3595_0501
3595_0501
kommunefakta
2017-04-28T18:08:00.000Z
no
Lillehammer kommune

Kommunefakta

Lillehammer - 0501 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

27 781 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 669 664
5-9 år 793 707
10-14 år 792 765
15-19 år 874 851
20-24 år 1116 1114
25-29 år 961 934
30-34 år 794 764
35-39 år 786 771
40-44 år 862 858
45-49 år 916 1033
50-54 år 886 940
55-59 år 895 944
60-64 år 835 889
65-69 år 743 821
70-74 år 702 731
75-79 år 420 520
80-84 år 282 403
85-89 år 165 313
90-94 år 55 146
95-99 år 8 54
100 år eller eldre 1 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 55 -143 -88
1998K4 33 131 164
1999K4 39 99 138
2000K4 37 127 164
2001K4 41 -145 -104
2002K4 9 153 162
2003K4 39 83 122
2004K4 20 -37 -17
2005K4 2 234 239
2006K4 39 184 223
2007K4 -4 250 239
2008K4 60 270 328
2009K4 23 257 277
2010K4 -15 200 190
2011K4 42 146 194
2012K4 -9 89 85
2013K4 -15 194 178
2014K4 34 240 272
2015K4 -17 187 176
2016K4 -15 325 305

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  82,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  677 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lillehammer
Grunnskolenivå 5148
Videregående skole-nivå 8792
Universitets- og høgskolenivå kort 6509
Universitets- og høgskolenivå lang 2193
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 130

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lillehammer
Jordbruk, skogbruk og fiske 173
Sekundærnæringer 1678
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4959
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1457
Undervisning 1356
Helse- og sosialtjenester 3615
Personlig tjenesteyting 752

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 390000 519000 284000
2006 182000 408000 541000 284000
2007 196000 439000 590000 312000
2008 210000 472000 629000 335000
2009 214000 480000 637000 339000
2010 223000 499000 661000 348000
2011 235000 526000 684000 361000
2012 243000 551000 710000 379000
2013 255000 564000 734000 391000
2014 265000 583000 752000 405000
2015 274000 595000 782000 418000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 9.9 23.6 31.8 4 1.4 5.6 4.1
2008 9.4 10 20.7 29.9 3.2 1.5 6.8 3.6
2009 7 10.2 19.8 29.7 3.9 1.9 6.9 4.3
2010 6.6 10.6 20.2 29.7 4.1 2.4 7.1 3.5
2011 6.8 10.7 19.7 31 4.6 2.5 6.9 3.8
2012 6.4 10.1 18.4 34.1 4.8 2.5 7.4 4.6
2013 6.3 10 17.9 33.7 4.7 2.9 7 5.3
2014 5.9 10.4 17.7 35.9 4.9 3 6.2 4.5
2015 5.4 10 17.3 34.2 5 3.3 6.6 4.4
2016 5.6 9.7 16.6 32.8 5.4 3.4 6.7 4.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 454 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.