3595_0926
3595_0926
kommunefakta
2017-04-23T15:53:00.000Z
no
Lillesand kommune

Kommunefakta

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

10 702 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 331 348
5-9 år 404 382
10-14 år 314 353
15-19 år 404 283
20-24 år 334 270
25-29 år 286 298
30-34 år 321 344
35-39 år 363 331
40-44 år 358 355
45-49 år 380 392
50-54 år 354 357
55-59 år 340 317
60-64 år 322 320
65-69 år 289 319
70-74 år 264 241
75-79 år 168 168
80-84 år 80 103
85-89 år 51 80
90-94 år 24 41
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 20 19 39
1998K4 38 9 47
1999K4 29 18 47
2000K4 33 39 72
2001K4 19 27 46
2002K4 40 8 48
2003K4 -10 -28 -38
2004K4 17 74 91
2005K4 20 -33 -13
2006K4 30 49 79
2007K4 27 106 129
2008K4 34 56 91
2009K4 34 98 136
2010K4 63 186 248
2011K4 51 115 165
2012K4 48 106 154
2013K4 49 23 74
2014K4 41 193 234
2015K4 43 194 237
2016K4 44 79 125

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  220 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lillesand
Grunnskolenivå 2069
Videregående skole-nivå 3633
Universitets- og høgskolenivå kort 1978
Universitets- og høgskolenivå lang 622
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lillesand
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 1168
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1779
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 291
Undervisning 450
Helse- og sosialtjenester 1047
Personlig tjenesteyting 167

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 403000 507000 289000
2006 190000 411000 525000 298000
2007 206000 456000 572000 321000
2008 225000 499000 626000 354000
2009 229000 496000 629000 358000
2010 233000 514000 653000 349000
2011 248000 538000 675000 371000
2012 255000 567000 697000 372000
2013 261000 583000 735000 392000
2014 269000 599000 765000 401000
2015 271000 615000 784000 388000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 1.6 9.3 25.4 29.8 2.9 2.2 4.8 3.4
2008 7.9 9.7 24.4 30.1 2.7 2.6 6.6 3.3
2009 7 10.2 23.2 30.2 2.7 2.3 5.8 3.8
2010 6.3 10.6 23.3 29.3 3.2 2.1 6 3.1
2011 7.1 11.8 23.1 28.7 3.8 1.9 6.1 3.1
2012 5.8 13.2 22.1 30.7 3.8 2.3 6.7 3
2013 6 12.9 22 31.2 3.6 2.2 5.6 3.2
2014 6.1 13.6 21.3 31.3 3.5 2.2 6.8 2.9
2015 6.2 13.3 21.6 28.9 3.5 3.5 5.9 2.7
2016 6.3 14 22.7 30.9 3.8 3.7 3.4 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  104 865 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.