3595_1263
3595_1263
kommunefakta
2017-04-28T17:41:00.000Z
no
Lindås kommune

Kommunefakta

Lindås - 1263 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

15 730 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 510 507
5-9 år 573 495
10-14 år 542 548
15-19 år 557 561
20-24 år 524 434
25-29 år 454 410
30-34 år 434 471
35-39 år 535 527
40-44 år 604 521
45-49 år 568 530
50-54 år 480 426
55-59 år 442 435
60-64 år 513 471
65-69 år 455 473
70-74 år 351 339
75-79 år 202 214
80-84 år 114 157
85-89 år 93 124
90-94 år 37 64
95-99 år 7 26
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 45 -40 5
1998K4 61 38 99
1999K4 60 -73 -13
2000K4 77 -27 50
2001K4 58 7 65
2002K4 58 31 89
2003K4 55 109 164
2004K4 80 86 166
2005K4 78 166 242
2006K4 97 216 309
2007K4 86 99 184
2008K4 97 165 258
2009K4 117 133 250
2010K4 100 134 230
2011K4 67 83 152
2012K4 95 59 152
2013K4 85 163 249
2014K4 97 236 333
2015K4 86 121 205
2016K4 55 65 123

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  384 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

85,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lindås
Grunnskolenivå 3370
Videregående skole-nivå 5844
Universitets- og høgskolenivå kort 2383
Universitets- og høgskolenivå lang 533
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lindås
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 2364
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2344
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 311
Undervisning 635
Helse- og sosialtjenester 1494
Personlig tjenesteyting 215

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 397000 516000 287000
2006 189000 426000 541000 296000
2007 208000 473000 587000 312000
2008 228000 504000 636000 340000
2009 230000 515000 654000 339000
2010 237000 525000 674000 356000
2011 248000 549000 698000 366000
2012 259000 580000 724000 383000
2013 270000 596000 758000 399000
2014 282000 617000 778000 410000
2015 285000 619000 788000 405000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 9.3 25.1 35 3 2.8 3.2 2.4
2008 6.1 10.5 25.4 35.7 2.6 2.7 3.7 2.3
2009 6.1 11.7 24.7 35.2 2.6 2.8 3 2.3
2010 6 11.6 24 34.9 2.7 3.5 3 2.2
2011 5.1 11.2 21.8 32 2.2 3.1 2.5 1.9
2012 5.4 11.8 24.2 38 2.5 3.4 2.7 2.2
2013 5.2 11.6 22.5 35.6 2.5 3.5 2.7 2.3
2014 5.4 11.1 21.9 35.6 2.8 3.4 2.8 2.2
2015 5.5 11.1 22.4 33 3.1 3.6 2.9 2.3
2016 5.7 11.3 23 33.2 3.5 3.5 2.3 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  61 604 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.