3595_1029
3595_1029
kommunefakta
2017-05-01T04:18:00.000Z
no
Lindesnes kommune

Kommunefakta

Lindesnes - 1029 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

4 950 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 169 152
5-9 år 185 161
10-14 år 145 150
15-19 år 174 150
20-24 år 145 142
25-29 år 160 156
30-34 år 147 127
35-39 år 151 160
40-44 år 151 133
45-49 år 164 158
50-54 år 165 151
55-59 år 161 157
60-64 år 162 142
65-69 år 157 149
70-74 år 117 130
75-79 år 80 87
80-84 år 42 54
85-89 år 19 51
90-94 år 12 26
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 13 -10 3
1998K4 3 11 14
1999K4 2 41 43
2000K4 14 26 40
2001K4 6 -23 -17
2002K4 19 34 53
2003K4 9 11 20
2004K4 3 -7 -4
2005K4 -11 13 2
2006K4 17 13 34
2007K4 7 30 37
2008K4 24 39 63
2009K4 11 29 41
2010K4 25 40 63
2011K4 17 12 29
2012K4 25 18 43
2013K4 10 47 57
2014K4 15 11 27
2015K4 8 56 63
2016K4 16 -11 7

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  132 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,9 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lindesnes
Grunnskolenivå 1139
Videregående skole-nivå 1933
Universitets- og høgskolenivå kort 648
Universitets- og høgskolenivå lang 159
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 35

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lindesnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 708
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 640
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 148
Helse- og sosialtjenester 469
Personlig tjenesteyting 72

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 344000 483000 270000
2006 164000 356000 504000 298000
2007 185000 390000 544000 292000
2008 198000 419000 582000 323000
2009 204000 434000 590000 330000
2010 206000 457000 596000 314000
2011 221000 477000 618000 316000
2012 229000 486000 655000 336000
2013 239000 521000 683000 367000
2014 244000 543000 704000 357000
2015 253000 554000 712000 371000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 8.9 22.1 30.6 1.9 2.6 5.8 3
2008 7.5 9.5 22.6 30.3 2 2.7 4.3 3
2009 6.8 9.6 22.9 30.1 2.7 4 4.6 3.1
2010 7.5 10.8 21.7 30.4 2.9 3.1 3.9 3.6
2011 8.3 10.8 21.8 30 2.7 3.3 4.1 3.5
2012 7 11 21 31.2 3 3.1 3.6 3.3
2013 7.7 10.9 22.4 31.8 3.5 3.5 3.6 3.1
2014 6.5 11.1 21.4 33.7 3.6 3.6 3.8 3.1
2015 7 11 21.1 33 4.1 4 3.7 2.9
2016 7 11.1 21.8 31.2 4.3 4.3 4 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  68 253 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.