3595_0230
3595_0230
kommunefakta
2017-05-01T04:19:00.000Z
no
Lørenskog kommune

Kommunefakta

Lørenskog - 0230 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

37 406 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1094 990
5-9 år 1220 1179
10-14 år 1256 1154
15-19 år 1268 1138
20-24 år 1175 1067
25-29 år 1208 1197
30-34 år 1236 1141
35-39 år 1250 1259
40-44 år 1419 1331
45-49 år 1528 1522
50-54 år 1434 1355
55-59 år 1195 1073
60-64 år 959 1036
65-69 år 933 980
70-74 år 789 852
75-79 år 451 519
80-84 år 272 340
85-89 år 151 233
90-94 år 54 115
95-99 år 5 24
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 242 -180 62
1998K4 200 108 308
1999K4 216 79 295
2000K4 200 -55 145
2001K4 183 -12 171
2002K4 198 186 384
2003K4 223 28 251
2004K4 182 31 213
2005K4 188 62 254
2006K4 185 246 436
2007K4 237 256 488
2008K4 182 253 447
2009K4 161 266 430
2010K4 204 386 578
2011K4 129 267 401
2012K4 127 490 611
2013K4 118 253 377
2014K4 126 312 442
2015K4 157 1071 1229
2016K4 138 900 1038

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  847 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lørenskog
Grunnskolenivå 7963
Videregående skole-nivå 11500
Universitets- og høgskolenivå kort 6939
Universitets- og høgskolenivå lang 2435
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 226

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lørenskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 2493
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9320
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1194
Undervisning 1130
Helse- og sosialtjenester 3980
Personlig tjenesteyting 753

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 203000 441000 573000 303000
2006 212000 454000 598000 322000
2007 226000 493000 647000 337000
2008 240000 531000 702000 355000
2009 240000 527000 706000 361000
2010 247000 538000 724000 372000
2011 256000 564000 756000 389000
2012 269000 593000 786000 400000
2013 278000 619000 810000 410000
2014 287000 638000 841000 421000
2015 296000 640000 854000 426000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 13.9 23.8 23.1 6.1 2 6.1 4.3
2008 8.1 14.4 23.1 23.5 3.2 2 9.2 4.6
2009 9.2 14.1 22.3 23.9 3.3 2.3 8.3 3.8
2010 8.7 13.6 22.6 24.1 4 2.6 7 4
2011 8.7 13.7 21.8 24.6 4.3 3.1 6.8 4.3
2012 7.2 13.6 21.4 27.2 4.7 2.9 5.7 4.5
2013 7.4 13.8 20.9 27.4 4.8 3.3 5.2 4.4
2014 7.2 13.6 21.2 27.6 5.2 2.9 5.5 4.5
2015 5.6 14.1 22 27.3 5.4 2.9 5.1 5.3
2016 5.6 13.7 22.8 26.8 6.2 2.9 4.6 5.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 061 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.