3595_1032
3595_1032
kommunefakta
2017-04-29T03:37:00.000Z
no
Lyngdal kommune

Kommunefakta

Lyngdal - 1032 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

8 588 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 345 270
5-9 år 324 320
10-14 år 306 324
15-19 år 321 312
20-24 år 330 230
25-29 år 241 252
30-34 år 272 277
35-39 år 278 262
40-44 år 297 274
45-49 år 284 297
50-54 år 240 246
55-59 år 230 225
60-64 år 230 243
65-69 år 230 224
70-74 år 189 185
75-79 år 95 126
80-84 år 67 80
85-89 år 42 63
90-94 år 14 30
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 29 -80 -51
1998K4 18 75 93
1999K4 29 1 30
2000K4 43 25 68
2001K4 49 9 58
2002K4 28 -62 -34
2003K4 39 17 56
2004K4 27 0 27
2005K4 38 14 52
2006K4 44 30 72
2007K4 56 108 165
2008K4 41 68 103
2009K4 52 49 103
2010K4 41 36 76
2011K4 32 48 80
2012K4 25 89 116
2013K4 36 58 91
2014K4 56 174 233
2015K4 62 103 162
2016K4 50 40 91

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  280 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

85 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lyngdal
Grunnskolenivå 1926
Videregående skole-nivå 3074
Universitets- og høgskolenivå kort 1231
Universitets- og høgskolenivå lang 215
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lyngdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 1139
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1269
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 132
Undervisning 373
Helse- og sosialtjenester 817
Personlig tjenesteyting 128

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 375000 477000 267000
2006 177000 391000 494000 274000
2007 191000 423000 539000 298000
2008 207000 453000 575000 326000
2009 210000 451000 591000 334000
2010 220000 470000 606000 338000
2011 228000 502000 632000 347000
2012 238000 517000 661000 364000
2013 252000 544000 686000 380000
2014 259000 566000 715000 387000
2015 262000 573000 733000 384000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.3 8.9 23.6 31 2.2 2.2 4.1 5.1
2008 6.2 10.2 24.3 31.7 3.1 2.4 3.9 5.3
2009 6.4 10.4 23.8 31.7 3.6 2.9 3.6 5.1
2010 6.5 12.4 23.3 31.2 3.6 2.5 3.5 4.6
2011 6.5 13.1 22.3 31.5 3.9 2.4 3.7 4.5
2012 6.2 13.6 21.8 33.4 3.9 2.6 3.8 4.4
2013 6.4 13.5 21.6 32 3.6 2.5 3.6 4.1
2014 6.2 13.2 21.9 32.5 4.1 3.6 3.6 4.3
2015 6.6 12.3 22.6 30.1 4.5 3.9 3.6 4.4
2016 6.3 12.7 22.5 31.4 5 3.5 3.3 4.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 261 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.