3595_1924
3595_1924
kommunefakta
2017-05-01T04:07:00.000Z
no
Målselv kommune

Kommunefakta

Målselv - 1924 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 781 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 194 162
5-9 år 180 194
10-14 år 217 176
15-19 år 248 210
20-24 år 330 239
25-29 år 305 210
30-34 år 212 192
35-39 år 164 149
40-44 år 189 179
45-49 år 262 230
50-54 år 235 223
55-59 år 216 190
60-64 år 206 192
65-69 år 197 190
70-74 år 166 157
75-79 år 106 127
80-84 år 86 80
85-89 år 42 62
90-94 år 13 40
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 58 -130 -72
1998K4 60 -109 -49
1999K4 34 -45 -11
2000K4 34 -72 -38
2001K4 21 -177 -156
2002K4 30 -39 -9
2003K4 25 -131 -106
2004K4 19 -96 -77
2005K4 19 -99 -80
2006K4 8 4 12
2007K4 41 -26 13
2008K4 7 -120 -113
2009K4 10 10 20
2010K4 23 31 53
2011K4 -8 44 36
2012K4 8 23 31
2013K4 20 -15 4
2014K4 8 48 59
2015K4 26 20 48
2016K4 3 37 40

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  102 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Målselv
Grunnskolenivå 1640
Videregående skole-nivå 2500
Universitets- og høgskolenivå kort 1135
Universitets- og høgskolenivå lang 267
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Målselv
Jordbruk, skogbruk og fiske 114
Sekundærnæringer 529
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 886
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 970
Undervisning 318
Helse- og sosialtjenester 650
Personlig tjenesteyting 78

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 191000 379000 519000 273000
2006 196000 396000 548000 306000
2007 214000 422000 582000 318000
2008 229000 448000 631000 348000
2009 259000 469000 644000 345000
2010 245000 495000 679000 347000
2011 263000 520000 709000 356000
2012 273000 547000 738000 359000
2013 280000 567000 753000 375000
2014 289000 596000 768000 388000
2015 296000 610000 782000 403000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 9 19.5 31.5 0.8 1.5 6.8 3
2008 5.3 9 19.2 33.5 1.2 1.6 8 3
2009 6.5 9.6 17.8 31.2 1.4 1.8 7.3 2.6
2010 5.6 9.1 18.3 32.5 2.1 1.7 6.3 2.7
2011 6.5 8.3 17.5 31.5 2.2 1.8 8.1 3.3
2012 6.5 8.3 17.8 33.6 3.1 1.2 7.8 2.7
2013 5.6 8.1 18.2 34.4 2.1 1.9 7.4 2.9
2014 6.1 8.9 17.9 36.6 2.3 2.1 7.5 3.1
2015 5.2 8.3 17.1 34.5 1.8 2.3 7.4 3.9
2016 5.2 8.5 17.4 34.5 2 2.6 7.2 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 830 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.