3595_1256
3595_1256
kommunefakta
2017-04-28T17:51:00.000Z
no
Meland kommune

Kommunefakta

Meland - 1256 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

8 021 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 350 277
5-9 år 347 304
10-14 år 284 267
15-19 år 274 272
20-24 år 239 243
25-29 år 267 255
30-34 år 283 281
35-39 år 282 262
40-44 år 279 297
45-49 år 316 263
50-54 år 252 219
55-59 år 192 199
60-64 år 216 215
65-69 år 213 201
70-74 år 129 143
75-79 år 65 92
80-84 år 64 60
85-89 år 29 40
90-94 år 11 24
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 49 63 112
1998K4 28 62 90
1999K4 43 59 102
2000K4 53 92 145
2001K4 40 34 74
2002K4 40 93 133
2003K4 15 46 61
2004K4 51 45 96
2005K4 41 25 70
2006K4 45 38 85
2007K4 58 155 217
2008K4 53 192 245
2009K4 39 117 153
2010K4 43 152 193
2011K4 51 161 212
2012K4 72 239 311
2013K4 82 115 197
2014K4 75 117 192
2015K4 60 17 76
2016K4 94 117 209

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  192 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Meland
Grunnskolenivå 1541
Videregående skole-nivå 2771
Universitets- og høgskolenivå kort 1273
Universitets- og høgskolenivå lang 304
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Meland
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 1065
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1173
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 194
Undervisning 393
Helse- og sosialtjenester 874
Personlig tjenesteyting 136

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 396000 522000 280000
2006 181000 429000 544000 277000
2007 205000 465000 592000 294000
2008 218000 510000 637000 330000
2009 223000 508000 641000 340000
2010 235000 520000 657000 352000
2011 246000 544000 684000 379000
2012 258000 571000 713000 390000
2013 273000 605000 733000 391000
2014 279000 630000 766000 403000
2015 287000 639000 778000 407000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 14.6 28.2 26.3 2.8 1.4 3.2 2.8
2008 8.9 14.6 27.4 25.8 4 2 3.4 1.8
2009 9.4 14.6 27.3 25.6 3.2 1.7 3.4 2.6
2010 8.3 14.4 27.1 26.2 3.8 1.9 3.2 2.4
2011 8.7 15.3 26.2 26.1 4.3 2.3 3.1 1.8
2012 8.2 15.6 26 29 4.2 2.1 3.3 2.2
2013 7.5 14.6 25.8 28.3 4.1 2.4 3.7 1.9
2014 5.2 18 24.5 29.8 4 2 3.7 2.6
2015 5.3 16.7 25.2 29.1 3.9 2.4 3.6 2.2
2016 4.9 16.6 25.2 29.1 4.2 2.7 3.2 2.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  72 327 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.