3595_1653
3595_1653
kommunefakta
2017-05-01T04:14:00.000Z
no
Melhus kommune

Kommunefakta

Melhus - 1653 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

16 213 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 521 503
5-9 år 546 511
10-14 år 568 547
15-19 år 606 520
20-24 år 536 471
25-29 år 480 459
30-34 år 511 545
35-39 år 518 485
40-44 år 653 558
45-49 år 619 581
50-54 år 547 508
55-59 år 501 432
60-64 år 437 420
65-69 år 394 379
70-74 år 359 375
75-79 år 238 233
80-84 år 132 191
85-89 år 81 144
90-94 år 21 67
95-99 år 4 11
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 82 62 144
1998K4 70 -80 -10
1999K4 65 66 131
2000K4 84 47 131
2001K4 43 71 114
2002K4 51 102 153
2003K4 93 97 190
2004K4 74 115 189
2005K4 81 118 199
2006K4 67 58 128
2007K4 62 94 153
2008K4 71 124 198
2009K4 78 113 186
2010K4 96 88 187
2011K4 94 275 364
2012K4 92 199 287
2013K4 117 50 165
2014K4 89 -15 72
2015K4 64 114 180
2016K4 85 34 117

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  367 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Melhus
Grunnskolenivå 3515
Videregående skole-nivå 6170
Universitets- og høgskolenivå kort 2359
Universitets- og høgskolenivå lang 589
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Melhus
Jordbruk, skogbruk og fiske 228
Sekundærnæringer 1972
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2894
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 364
Undervisning 691
Helse- og sosialtjenester 1711
Personlig tjenesteyting 238

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 372000 488000 275000
2006 183000 393000 513000 277000
2007 197000 427000 552000 307000
2008 214000 462000 602000 329000
2009 216000 463000 613000 326000
2010 222000 479000 626000 340000
2011 230000 512000 652000 356000
2012 242000 539000 680000 355000
2013 261000 556000 715000 370000
2014 266000 571000 731000 396000
2015 272000 587000 751000 398000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 12.8 27.1 26.7 4.3 1.5 3.8 3.6
2008 6 13.8 26.1 27.5 4.8 1.6 3.6 3.5
2009 6.1 13 25.1 26.3 4.8 1.7 4.1 3.3
2010 5.9 13.2 25 25.8 4.7 2.1 4.3 4.1
2011 6.2 13 25.2 26 4 2.6 4.6 3.8
2012 6.4 13.8 24.8 28.7 4 2.7 4.3 3.6
2013 6.6 13.9 23.3 28.7 3.7 2.3 4.6 3.3
2014 6.5 13.8 22.7 31.9 3.7 2.5 4.8 3.1
2015 6.5 14 23.2 29.4 3.8 2.7 3.5 3.3
2016 6.2 13.7 22 29.1 4.5 2.8 3.4 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  74 787 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.