3595_1837
3595_1837
kommunefakta
2017-04-24T21:07:00.000Z
no
Meløy kommune

Kommunefakta

Meløy - 1837 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 435 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 163 181
5-9 år 190 181
10-14 år 224 161
15-19 år 222 238
20-24 år 210 190
25-29 år 196 189
30-34 år 165 145
35-39 år 175 133
40-44 år 176 197
45-49 år 234 254
50-54 år 249 230
55-59 år 212 187
60-64 år 228 182
65-69 år 201 189
70-74 år 171 172
75-79 år 91 109
80-84 år 80 88
85-89 år 49 94
90-94 år 18 43
95-99 år 1 15
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 28 -121 -93
1998K4 15 -90 -75
1999K4 25 12 37
2000K4 5 8 13
2001K4 14 4 18
2002K4 5 12 17
2003K4 21 -94 -73
2004K4 -5 -8 -13
2005K4 15 -51 -44
2006K4 2 -49 -52
2007K4 2 -43 -41
2008K4 -2 20 19
2009K4 -1 0 -2
2010K4 8 3 11
2011K4 21 -15 7
2012K4 -3 -72 -75
2013K4 -33 -58 -91
2014K4 -2 -33 -37
2015K4 1 19 17
2016K4 5 -41 -36

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  210 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Meløy
Grunnskolenivå 1879
Videregående skole-nivå 2429
Universitets- og høgskolenivå kort 800
Universitets- og høgskolenivå lang 143
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Meløy
Jordbruk, skogbruk og fiske 237
Sekundærnæringer 905
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 702
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 131
Undervisning 277
Helse- og sosialtjenester 722
Personlig tjenesteyting 56

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 353000 520000 280000
2006 175000 382000 551000 301000
2007 193000 424000 603000 322000
2008 207000 460000 649000 352000
2009 216000 470000 656000 369000
2010 232000 491000 686000 386000
2011 243000 516000 711000 384000
2012 251000 537000 715000 378000
2013 256000 556000 727000 380000
2014 267000 582000 742000 390000
2015 267000 597000 752000 407000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 8.5 24.2 32.1 2.6 1.7 2 3.4
2008 9.2 8.9 24 32.2 2.4 1.7 2.3 3.6
2009 9.3 8.8 22.7 32.6 3.2 1.4 2.5 3.4
2010 8.2 8.9 22.7 33.4 3.3 1.8 3.5 3.7
2011 8.8 8.9 22.6 33.8 3.3 1.9 3.5 3.2
2012 8.9 8.8 21.2 35.3 3 2.1 3.3 3.3
2013 9.4 8.4 20.3 34.7 3.4 2.7 3.2 2.7
2014 8.5 8.6 19.1 35.3 3.5 2.8 3.5 2.7
2015 8.2 8.1 18.5 35.8 2.8 3.5 2.4 2.4
2016 7.7 8.2 18.5 37.3 4.1 3.3 3 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 753 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.