3595_1648
3595_1648
kommunefakta
2017-04-28T17:51:00.000Z
no
Midtre Gauldal kommune

Kommunefakta

Midtre Gauldal - 1648 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

6 319 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 184 208
5-9 år 178 182
10-14 år 166 147
15-19 år 235 189
20-24 år 196 201
25-29 år 212 220
30-34 år 205 192
35-39 år 174 160
40-44 år 214 187
45-49 år 229 227
50-54 år 235 224
55-59 år 211 197
60-64 år 165 162
65-69 år 176 166
70-74 år 173 156
75-79 år 86 124
80-84 år 82 78
85-89 år 43 83
90-94 år 11 33
95-99 år 4 4
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 4 -66 -62
1998K4 4 7 11
1999K4 -16 27 11
2000K4 -20 30 10
2001K4 -8 42 34
2002K4 -4 9 5
2003K4 -15 -2 -17
2004K4 -19 13 -6
2005K4 0 77 76
2006K4 -13 26 16
2007K4 5 17 21
2008K4 -7 46 40
2009K4 -17 79 62
2010K4 -17 19 3
2011K4 10 126 138
2012K4 16 95 113
2013K4 6 90 95
2014K4 10 -34 -25
2015K4 -2 -38 -38
2016K4 18 1 21

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  134 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Midtre Gauldal
Grunnskolenivå 1462
Videregående skole-nivå 2766
Universitets- og høgskolenivå kort 767
Universitets- og høgskolenivå lang 174
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Midtre Gauldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 275
Sekundærnæringer 1068
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 887
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 120
Undervisning 226
Helse- og sosialtjenester 639
Personlig tjenesteyting 84

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 340000 475000 285000
2006 170000 354000 501000 279000
2007 186000 385000 537000 311000
2008 204000 415000 581000 338000
2009 198000 418000 584000 346000
2010 209000 436000 604000 337000
2011 216000 472000 634000 339000
2012 227000 495000 661000 350000
2013 247000 517000 685000 351000
2014 260000 539000 696000 363000
2015 257000 552000 706000 370000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-1,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 7.4 21.7 36.2 2.3 2 3.2 3
2008 8 7.8 20.5 37 2.4 2.3 3.3 3.4
2009 7.6 7.7 19.6 35.3 2.4 2.3 4.7 3.4
2010 8.2 7.9 20.1 33.5 2.9 2.2 5 3.8
2011 8.3 8.2 20 33.4 2.6 2.1 4.9 4.4
2012 7.8 8.7 20.6 35.4 2.2 2.2 4.5 4.1
2013 7.3 9.5 20.3 32.9 2.4 2.1 5.2 3.8
2014 7.2 10.4 20.5 34.9 2.4 2.2 5.3 3.8
2015 8.3 10.3 20.5 33 2.9 2.2 3.3 3.8
2016 7.3 10.7 20.3 33.6 3 2.4 3.6 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 695 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.