3595_1502
3595_1502
kommunefakta
2017-07-28T00:46:00.000Z
no
Molde kommune

Kommunefakta

Molde - 1502 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

26 787 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 758 717
5-9 år 819 763
10-14 år 761 770
15-19 år 898 797
20-24 år 921 899
25-29 år 923 823
30-34 år 958 858
35-39 år 829 800
40-44 år 852 743
45-49 år 899 923
50-54 år 902 877
55-59 år 856 877
60-64 år 846 829
65-69 år 764 814
70-74 år 621 671
75-79 år 368 420
80-84 år 252 318
85-89 år 166 277
90-94 år 55 142
95-99 år 15 36
100 år eller eldre 2 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 68 26 94
1998K4 100 141 241
1999K4 86 24 110
2000K4 106 -41 65
2001K4 97 4 101
2002K4 23 60 83
2003K4 71 22 93
2004K4 103 -6 97
2005K4 56 -41 22
2006K4 39 71 108
2007K4 39 5 40
2008K4 56 195 260
2009K4 87 158 241
2010K4 59 232 294
2011K4 89 310 399
2012K4 90 356 448
2013K4 68 46 112
2014K4 90 257 344
2015K4 94 245 340
2016K4 92 -2 90

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  544 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Molde
Grunnskolenivå 5059
Videregående skole-nivå 8266
Universitets- og høgskolenivå kort 5866
Universitets- og høgskolenivå lang 2098
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 107

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Molde
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 2516
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4567
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1211
Undervisning 1165
Helse- og sosialtjenester 3299
Personlig tjenesteyting 538

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 404000 538000 281000
2006 197000 429000 560000 299000
2007 215000 469000 602000 320000
2008 230000 506000 651000 351000
2009 235000 513000 659000 358000
2010 238000 527000 686000 361000
2011 251000 551000 716000 368000
2012 261000 586000 750000 381000
2013 275000 597000 775000 391000
2014 282000 622000 796000 408000
2015 287000 637000 815000 408000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 9.4 21.6 30.9 3.2 2.2 5.9 3.5
2008 8.7 9.7 21.4 32.1 3.7 2.1 5.4 3.7
2009 8.3 9.5 19.2 30.8 4.2 1.8 5.3 3.5
2010 8 10.1 19.7 31.3 5.2 1.9 5.7 3.6
2011 6 10.5 19.8 30.9 5.6 2.1 5.3 4.9
2012 6 10.7 19.1 34.6 6 2.1 4.5 4.7
2013 4.9 10.8 17.5 34.4 6.9 2.1 4.7 4.6
2014 4.6 10.9 16.4 34.5 6 2.7 4.7 4
2015 5.8 11.4 17.8 34.3 5 3.5 3.5 4.1
2016 5.7 11.6 17.3 33.6 5.6 2.9 3.6 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  108 939 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.