3595_1433
3595_1433
kommunefakta
2017-04-28T18:06:00.000Z
no
Naustdal kommune

Kommunefakta

Naustdal - 1433 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

2 848 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 87 89
5-9 år 99 84
10-14 år 111 88
15-19 år 109 82
20-24 år 105 75
25-29 år 80 78
30-34 år 71 88
35-39 år 88 69
40-44 år 111 87
45-49 år 98 87
50-54 år 86 76
55-59 år 85 90
60-64 år 97 88
65-69 år 86 76
70-74 år 72 61
75-79 år 49 45
80-84 år 28 38
85-89 år 24 25
90-94 år 11 18
95-99 år 4 2
100 år eller eldre 1 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 8 -9 -1
1998K4 1 -3 -2
1999K4 14 39 53
2000K4 -8 0 -8
2001K4 17 8 25
2002K4 11 -29 -18
2003K4 12 -47 -35
2004K4 22 -31 -9
2005K4 12 5 17
2006K4 11 -52 -41
2007K4 10 0 10
2008K4 -3 -10 -13
2009K4 10 10 20
2010K4 11 7 12
2011K4 15 8 23
2012K4 14 -11 3
2013K4 15 48 63
2014K4 10 -12 1
2015K4 6 57 63
2016K4 11 -3 8

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  72 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

95,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Naustdal
Grunnskolenivå 591
Videregående skole-nivå 1119
Universitets- og høgskolenivå kort 428
Universitets- og høgskolenivå lang 99
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Naustdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 365
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 376
Personlig tjenesteyting 32

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 358000 500000 294000
2006 179000 386000 524000 305000
2007 196000 421000 561000 314000
2008 206000 449000 606000 383000
2009 213000 453000 610000 365000
2010 217000 481000 631000 353000
2011 236000 499000 652000 376000
2012 249000 534000 695000 371000
2013 267000 551000 715000 389000
2014 263000 566000 743000 391000
2015 277000 601000 753000 414000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.9 9.4 21.2 32.9 1.3 1.6 2.9 1.1
2008 10.9 11.5 21 34.5 1.5 1.3 2.7 1.5
2009 11.5 11.2 20.5 32.4 1.7 1.2 3.9 1.5
2010 11.6 11.7 23.9 34.3 1.8 1.6 3.3 1.3
2011 11.5 11.3 22.8 34.6 1.8 2.1 3.3 1.6
2012 11 10.8 21.1 37.4 1.6 1.9 3 1.5
2013 10.2 11.8 20.7 37.1 1.7 1.6 2.6 1.7
2014 9.8 11.4 20.5 36.7 1.6 2.5 4 2.1
2015 9.3 11.9 21.4 34 2.4 3.4 2.9 1.4
2016 10.2 12.3 20.7 33.2 3.9 4.7 3 1.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  104 127 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.