3595_0625
3595_0625
kommunefakta
2017-04-30T09:03:00.000Z
no
Nedre Eiker kommune

Kommunefakta

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

24 718 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 722 681
5-9 år 830 792
10-14 år 798 805
15-19 år 859 813
20-24 år 747 714
25-29 år 788 747
30-34 år 799 799
35-39 år 840 826
40-44 år 939 929
45-49 år 1061 973
50-54 år 882 812
55-59 år 722 699
60-64 år 660 705
65-69 år 574 631
70-74 år 534 565
75-79 år 301 323
80-84 år 179 220
85-89 år 95 188
90-94 år 46 87
95-99 år 8 23
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 105 206 311
1998K4 87 175 262
1999K4 70 235 305
2000K4 69 82 151
2001K4 34 263 297
2002K4 73 35 108
2003K4 129 197 326
2004K4 85 48 133
2005K4 108 25 131
2006K4 94 131 224
2007K4 97 113 215
2008K4 94 148 240
2009K4 106 251 355
2010K4 54 171 230
2011K4 131 204 345
2012K4 98 285 378
2013K4 47 124 171
2014K4 103 238 343
2015K4 74 199 277
2016K4 76 210 287

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  824 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

87,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nedre Eiker
Grunnskolenivå 6639
Videregående skole-nivå 8225
Universitets- og høgskolenivå kort 3728
Universitets- og høgskolenivå lang 839
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 145

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nedre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 2704
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4882
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 654
Undervisning 684
Helse- og sosialtjenester 2485
Personlig tjenesteyting 443

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 378000 501000 280000
2006 185000 401000 526000 293000
2007 201000 430000 568000 313000
2008 219000 460000 608000 338000
2009 220000 467000 616000 339000
2010 226000 487000 632000 352000
2011 235000 515000 659000 362000
2012 243000 534000 685000 379000
2013 254000 564000 706000 372000
2014 263000 580000 724000 388000
2015 267000 594000 746000 398000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 11.3 24.2 29.4 5.3 2.9 6.1 3
2008 6.6 13.1 23.3 29.7 5 3.1 6.1 3
2009 6.4 13.8 21.6 29 5.4 3.1 6.1 2.8
2010 6.4 13.7 21.8 29.8 5.4 3.5 6.2 3
2011 6.2 14.4 21.6 30.3 5.2 4 5.6 2.6
2012 6.1 14.4 21.5 33 4.5 4.3 5.6 2.3
2013 6.2 13.7 20.7 33.3 4.3 4 5.6 2.1
2014 6.5 14.4 20.5 33.8 5 4.6 5.3 2.3
2015 6.7 14.4 21.1 29.6 5.1 4.4 5.8 2.5
2016 6.4 14.5 21.5 29.7 5.6 4.6 5.1 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 056 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.