3595_0216
3595_0216
kommunefakta
2017-04-30T08:06:00.000Z
no
Nesodden kommune

Kommunefakta

Nesodden - 0216 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

18 869 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 589 521
5-9 år 646 669
10-14 år 662 654
15-19 år 658 608
20-24 år 568 493
25-29 år 413 410
30-34 år 447 515
35-39 år 603 637
40-44 år 683 746
45-49 år 712 761
50-54 år 718 784
55-59 år 683 662
60-64 år 545 624
65-69 år 519 460
70-74 år 367 409
75-79 år 217 272
80-84 år 120 168
85-89 år 75 139
90-94 år 27 56
95-99 år 3 24
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 128 226 354
1998K4 81 341 422
1999K4 92 245 337
2000K4 106 -16 90
2001K4 84 154 238
2002K4 86 63 149
2003K4 84 48 132
2004K4 86 79 165
2005K4 56 252 310
2006K4 92 159 250
2007K4 45 37 77
2008K4 81 183 261
2009K4 77 150 219
2010K4 80 88 167
2011K4 96 202 294
2012K4 63 127 189
2013K4 93 196 299
2014K4 64 14 75
2015K4 86 167 251
2016K4 52 191 246

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  376 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nesodden
Grunnskolenivå 3080
Videregående skole-nivå 5122
Universitets- og høgskolenivå kort 4234
Universitets- og høgskolenivå lang 2175
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 75

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nesodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 985
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3792
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 883
Undervisning 990
Helse- og sosialtjenester 1927
Personlig tjenesteyting 636

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 438000 559000 304000
2006 203000 460000 579000 313000
2007 215000 500000 624000 327000
2008 236000 537000 679000 359000
2009 237000 550000 685000 352000
2010 237000 563000 706000 362000
2011 250000 593000 734000 376000
2012 263000 625000 770000 376000
2013 272000 645000 804000 393000
2014 282000 666000 831000 397000
2015 287000 673000 846000 405000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 15.2 27.2 22.2 3.7 1.9 6.9 4
2008 8.8 15.8 26.6 23.5 3.4 1.7 5.6 4
2009 8.3 15.8 25.5 23.3 3.7 1.8 6.7 4.2
2010 8 15.8 25.7 22.5 3.9 2.2 7.3 3.8
2011 8.4 16.4 24.8 23.8 4.1 2.9 5 4
2012 8.1 16.3 23.8 27.1 3.5 4.1 4.9 3.5
2013 8.5 15.4 23.5 27.3 3.6 4.1 4.7 3.4
2014 8 15.6 23.8 27.1 4.5 3.9 4.9 3.6
2015 7.2 15 23.6 26.8 4.5 3.6 5.3 3.5
2016 6.3 14.6 23.6 28 4.7 3.5 5.1 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  50 799 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.