3595_0807
3595_0807
kommunefakta
2017-04-23T15:55:00.000Z
no
Notodden kommune

Kommunefakta

Notodden - 0807 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

12 757 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 348 309
5-9 år 375 336
10-14 år 375 346
15-19 år 404 363
20-24 år 451 377
25-29 år 390 427
30-34 år 370 346
35-39 år 373 310
40-44 år 420 402
45-49 år 442 415
50-54 år 448 431
55-59 år 434 409
60-64 år 446 427
65-69 år 368 361
70-74 år 303 353
75-79 år 199 261
80-84 år 132 167
85-89 år 91 174
90-94 år 51 95
95-99 år 3 25
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -45 19 -26
1998K4 -41 103 62
1999K4 -24 104 80
2000K4 -19 -1 -20
2001K4 -18 102 84
2002K4 8 66 74
2003K4 -32 -47 -79
2004K4 -31 71 40
2005K4 -35 -24 -45
2006K4 -39 -57 -93
2007K4 -33 48 11
2008K4 0 84 81
2009K4 -29 106 77
2010K4 -21 23 6
2011K4 -14 84 73
2012K4 -34 64 28
2013K4 -7 124 112
2014K4 -63 53 -10
2015K4 -35 153 118
2016K4 3 35 40

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  462 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Notodden
Grunnskolenivå 3220
Videregående skole-nivå 4592
Universitets- og høgskolenivå kort 2087
Universitets- og høgskolenivå lang 532
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 73

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Notodden
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 1332
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1706
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 244
Undervisning 613
Helse- og sosialtjenester 1499
Personlig tjenesteyting 182

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 493000 263000
2006 171000 378000 523000 286000
2007 186000 405000 558000 302000
2008 201000 449000 595000 316000
2009 207000 450000 609000 321000
2010 216000 473000 630000 329000
2011 226000 498000 650000 344000
2012 235000 524000 664000 350000
2013 245000 534000 696000 352000
2014 255000 553000 703000 370000
2015 258000 572000 723000 372000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 8.2 19.5 36.2 3.9 1.6 5.1 4.7
2008 7.3 8.4 19.5 37.2 4 1.9 5 4.4
2009 5.4 8.5 20 38.3 4.6 1.9 5 4.2
2010 5.6 8.8 20 37.8 4.6 1.8 5.3 3.7
2011 5.6 8.5 19.3 37 4.4 3.1 5.7 4.1
2012 5.5 8.2 18.7 37.2 4.7 3.8 5.1 3.8
2013 5.3 8.3 18.8 37.9 4.8 4 4.8 3.2
2014 5.2 8.6 18.5 37 4.7 3.8 5.1 3.5
2015 5.8 8.7 18.2 33.5 5.2 4 5 3.5
2016 5.6 8.2 18.3 32.3 5.5 4 5.3 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  84 209 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.