3595_1868
3595_1868
kommunefakta
2017-07-24T17:56:00.000Z
no
Øksnes kommune

Kommunefakta

Øksnes - 1868 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

4 594 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 101 115
5-9 år 128 116
10-14 år 120 137
15-19 år 145 157
20-24 år 173 131
25-29 år 139 122
30-34 år 152 113
35-39 år 129 104
40-44 år 136 162
45-49 år 204 162
50-54 år 181 164
55-59 år 151 146
60-64 år 168 129
65-69 år 132 151
70-74 år 121 111
75-79 år 66 76
80-84 år 58 76
85-89 år 24 42
90-94 år 6 24
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 17 43 60
1998K4 15 -105 -90
1999K4 35 -22 13
2000K4 5 -78 -73
2001K4 11 -15 -4
2002K4 10 -32 -22
2003K4 11 -41 -30
2004K4 -1 -75 -76
2005K4 13 4 17
2006K4 -6 -75 -81
2007K4 -8 -51 -62
2008K4 -5 -2 -6
2009K4 3 15 20
2010K4 -14 7 -6
2011K4 -3 41 35
2012K4 -14 19 5
2013K4 0 89 90
2014K4 4 -1 1
2015K4 -20 -15 -34
2016K4 6 45 51

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  84 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

82,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Øksnes
Grunnskolenivå 1641
Videregående skole-nivå 1292
Universitets- og høgskolenivå kort 585
Universitets- og høgskolenivå lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Øksnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 248
Sekundærnæringer 483
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 582
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 158
Helse- og sosialtjenester 495
Personlig tjenesteyting 45

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 341000 504000 268000
2006 162000 369000 526000 287000
2007 181000 401000 570000 294000
2008 190000 436000 617000 315000
2009 196000 439000 638000 330000
2010 204000 460000 660000 344000
2011 212000 489000 695000 359000
2012 223000 521000 707000 353000
2013 233000 522000 732000 332000
2014 240000 550000 746000 364000
2015 244000 551000 767000 367000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

-0,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 7.7 20.2 33.9 2.2 2.3 4.9 3.2
2008 8.1 7.9 20.2 35.1 3.1 1.9 5.1 2.6
2009 8 7.4 20.8 35 3.6 2.4 5.1 2.4
2010 6.9 7.9 20.8 35.7 3.7 3.3 5.2 2.5
2011 6.9 8.2 20.4 34.9 3.4 2.6 5.3 2.5
2012 7.2 8.7 21.2 38.2 2.7 1.9 5.1 2.3
2013 7 8.5 20.4 36.5 3 2.2 5.3 2.8
2014 7 9.2 19.2 38.4 3.2 2.3 5.4 2.6
2015 7.4 9.3 19.6 36.5 3.6 2.2 5.4 2.4
2016 8 9.7 19.2 36.7 4.1 2.2 5.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  64 657 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.