3595_1621
3595_1621
kommunefakta
2017-05-01T04:16:00.000Z
no
Ørland kommune

Kommunefakta

Ørland - 1621 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 291 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 151 131
5-9 år 163 136
10-14 år 134 150
15-19 år 159 175
20-24 år 225 193
25-29 år 217 166
30-34 år 136 139
35-39 år 121 128
40-44 år 155 166
45-49 år 206 182
50-54 år 208 196
55-59 år 172 178
60-64 år 163 144
65-69 år 132 122
70-74 år 136 143
75-79 år 84 103
80-84 år 65 89
85-89 år 27 52
90-94 år 14 23
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 33 -63 -30
1998K4 6 5 11
1999K4 17 -44 -27
2000K4 5 26 31
2001K4 11 19 30
2002K4 14 20 34
2003K4 16 32 48
2004K4 -9 -20 -29
2005K4 14 -40 -23
2006K4 20 -41 -22
2007K4 4 -70 -66
2008K4 23 -15 8
2009K4 21 68 88
2010K4 -5 19 12
2011K4 10 -24 -14
2012K4 6 29 36
2013K4 1 9 9
2014K4 -15 35 19
2015K4 29 -3 26
2016K4 -3 85 82

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  140 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ørland
Grunnskolenivå 1273
Videregående skole-nivå 2110
Universitets- og høgskolenivå kort 742
Universitets- og høgskolenivå lang 153
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ørland
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 565
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 743
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 556
Undervisning 113
Helse- og sosialtjenester 402
Personlig tjenesteyting 76

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 353000 500000 268000
2006 186000 375000 529000 280000
2007 197000 414000 574000 297000
2008 213000 444000 603000 337000
2009 214000 456000 615000 327000
2010 223000 483000 635000 319000
2011 240000 510000 666000 337000
2012 249000 537000 696000 340000
2013 263000 549000 718000 341000
2014 265000 589000 746000 360000
2015 276000 599000 745000 364000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 9.1 22.8 29.7 2.5 2.3 4.8 4.8
2008 7 10.2 22 26.5 1.9 2.7 4.9 5.1
2009 7.4 9.3 20.4 25.6 2.1 2.6 4.6 6.5
2010 6.9 9.3 19.9 24.7 1.9 2.7 6.7 8.6
2011 6.1 10.4 19.7 25.6 1.7 3 4.7 9.9
2012 7.6 9.5 17.8 27.9 1.6 3.2 6.8 8.3
2013 8.1 9.4 17.7 27.2 1.4 3.3 5.9 7.3
2014 8.8 9.4 17.2 27.6 1.8 3.4 7.2 6.8
2015 8.9 9.7 17.6 24.9 2.8 3.6 7.2 4.7
2016 9 9.9 17.6 25.1 3.7 4 4.8 7.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 524 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.