3595_1243
3595_1243
kommunefakta
2017-04-23T15:52:00.000Z
no
Os kommune

Kommunefakta

Os - 1243 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

20 152 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 714 725
5-9 år 804 759
10-14 år 689 645
15-19 år 657 621
20-24 år 643 575
25-29 år 690 671
30-34 år 771 710
35-39 år 742 718
40-44 år 702 690
45-49 år 694 615
50-54 år 663 585
55-59 år 554 537
60-64 år 501 530
65-69 år 521 532
70-74 år 419 393
75-79 år 225 249
80-84 år 136 181
85-89 år 66 111
90-94 år 29 61
95-99 år 3 20
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 96 106 202
1998K4 107 84 191
1999K4 89 39 128
2000K4 98 -17 81
2001K4 101 32 133
2002K4 59 163 222
2003K4 87 202 289
2004K4 116 183 299
2005K4 120 235 352
2006K4 124 209 335
2007K4 131 327 460
2008K4 162 220 382
2009K4 121 124 247
2010K4 133 383 526
2011K4 167 348 516
2012K4 137 283 416
2013K4 129 406 536
2014K4 132 287 419
2015K4 188 456 645
2016K4 145 265 410

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  470 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Os (Hord.)
Grunnskolenivå 3935
Videregående skole-nivå 6738
Universitets- og høgskolenivå kort 3402
Universitets- og høgskolenivå lang 955
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 72

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Os (Hord.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 177
Sekundærnæringer 2669
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3463
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 399
Undervisning 742
Helse- og sosialtjenester 2076
Personlig tjenesteyting 277

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 184000 418000 525000 275000
2006 197000 436000 553000 287000
2007 213000 470000 599000 309000
2008 228000 505000 643000 326000
2009 232000 503000 643000 331000
2010 238000 519000 662000 336000
2011 249000 551000 690000 358000
2012 265000 576000 715000 366000
2013 278000 605000 742000 383000
2014 290000 631000 768000 394000
2015 293000 641000 779000 396000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,6 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 14.1 28.1 26.2 3.5 1.8 4.7 4
2008 7.8 15.1 27 28.2 3.2 1.8 4.2 3.7
2009 8 16.5 26.1 26.6 3.7 1.8 4 3.5
2010 7.8 16.2 23.9 25.6 3.2 2 4.6 5.2
2011 6.5 18.2 24 27 3.3 2 4.4 5.2
2012 5.3 16 23.3 28.2 3.1 2.2 4.2 5.5
2013 5.7 16.1 23.7 28.5 3.2 2.2 4.3 5.1
2014 5.3 16 23.8 29.4 3.2 2.2 4.6 5.2
2015 5.8 15.6 24.5 28.1 3.4 2.5 4.8 4.3
2016 5.3 14.6 24.3 28.9 3.1 2.7 5.1 4.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 238 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.