3595_1253
3595_1253
kommunefakta
2017-04-24T21:13:00.000Z
no
Osterøy kommune

Kommunefakta

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

8 026 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 253 286
5-9 år 265 219
10-14 år 274 257
15-19 år 306 266
20-24 år 255 233
25-29 år 259 249
30-34 år 247 257
35-39 år 243 230
40-44 år 291 258
45-49 år 296 236
50-54 år 263 237
55-59 år 233 232
60-64 år 250 221
65-69 år 236 213
70-74 år 179 165
75-79 år 108 126
80-84 år 90 81
85-89 år 47 73
90-94 år 28 43
95-99 år 5 14
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 39 -18 21
1998K4 45 -17 28
1999K4 11 -51 -40
2000K4 45 13 58
2001K4 17 20 37
2002K4 29 7 36
2003K4 28 6 34
2004K4 36 -1 35
2005K4 2 13 17
2006K4 8 -47 -38
2007K4 30 89 119
2008K4 9 37 47
2009K4 26 43 69
2010K4 -7 51 44
2011K4 -11 68 56
2012K4 29 123 153
2013K4 28 85 112
2014K4 14 41 56
2015K4 41 74 115
2016K4 52 19 69

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  142 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

85,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Osterøy
Grunnskolenivå 2000
Videregående skole-nivå 3051
Universitets- og høgskolenivå kort 994
Universitets- og høgskolenivå lang 214
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Osterøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 125
Sekundærnæringer 1413
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1115
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 149
Undervisning 295
Helse- og sosialtjenester 733
Personlig tjenesteyting 106

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 359000 487000 275000
2006 170000 375000 516000 305000
2007 186000 412000 558000 309000
2008 204000 447000 596000 336000
2009 211000 455000 597000 346000
2010 219000 478000 611000 356000
2011 237000 505000 653000 344000
2012 244000 513000 673000 373000
2013 256000 538000 703000 383000
2014 265000 554000 730000 395000
2015 272000 562000 737000 394000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

%

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 8.7 25.5 34.1 2.3 3.4 2.4 2.5
2008 7 10.3 25.4 34.3 2.4 3.2 2.3 2.2
2009 7.3 10.3 25.5 34.3 2.8 2.9 2.8 2.6
2010 7.2 10.2 24.3 35 2.3 3.4 2.6 2.4
2011 8.2 10 23.9 34.9 1.9 3.8 2.6 2
2012 10.3 9.7 22.6 35.4 1.7 4.1 2.3 1.8
2013 11.1 9.6 21.7 35.2 1.8 3.6 2.2 1.7
2014 11.5 10.6 21.2 37.4 1.7 3.5 1.8 1.6
2015 11 10.8 20.6 35.5 3 3.4 2.1 1.6
2016

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.