3595_1259
3595_1259
kommunefakta
2017-04-24T21:05:00.000Z
no
Øygarden kommune

Kommunefakta

Øygarden - 1259 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

4 913 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 175 166
5-9 år 188 178
10-14 år 156 161
15-19 år 175 170
20-24 år 155 131
25-29 år 153 139
30-34 år 179 145
35-39 år 159 161
40-44 år 162 147
45-49 år 168 155
50-54 år 159 153
55-59 år 156 150
60-64 år 148 129
65-69 år 164 129
70-74 år 100 83
75-79 år 51 61
80-84 år 48 42
85-89 år 18 43
90-94 år 13 34
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 1 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 4 63 67
1998K4 16 24 40
1999K4 5 20 25
2000K4 33 56 89
2001K4 17 54 71
2002K4 9 74 83
2003K4 7 55 62
2004K4 23 27 50
2005K4 29 63 102
2006K4 15 40 57
2007K4 12 22 34
2008K4 34 21 55
2009K4 34 9 44
2010K4 8 23 33
2011K4 25 93 119
2012K4 9 136 144
2013K4 30 112 141
2014K4 1 29 29
2015K4 44 74 119
2016K4 27 35 61

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  7,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  231 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

86,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Øygarden
Grunnskolenivå 1373
Videregående skole-nivå 1690
Universitets- og høgskolenivå kort 555
Universitets- og høgskolenivå lang 106
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Øygarden
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 719
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 671
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 123
Helse- og sosialtjenester 421
Personlig tjenesteyting 67

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 367000 522000 302000
2006 179000 400000 553000 303000
2007 199000 452000 613000 323000
2008 214000 480000 642000 338000
2009 227000 483000 657000 351000
2010 235000 497000 672000 348000
2011 240000 519000 711000 363000
2012 248000 548000 742000 364000
2013 261000 575000 762000 389000
2014 273000 595000 779000 393000
2015 285000 582000 784000 406000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

9,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 8.7 24.4 29.6 1.5 1.9 4.5 3.3
2008 18.7 8.9 20.2 28.6 1.7 1.2 4.3 3.7
2009 19.2 9.2 18.4 26.7 1.9 2.1 4.5 3
2010 13.1 11.6 22.6 27.7 2.5 2.5 3.4 3
2011 13.2 11.4 22 26 3.5 2.2 4.7 2.9
2012 13.2 12.1 21.8 27.7 4.1 2.2 5.4 3
2013 9.1 12.3 20.7 29 4.7 2.5 5.7 2.7
2014 8.8 12.4 20.2 29.8 5.4 2.4 7.1 2.9
2015 7.7 12.2 21.8 28.3 6.1 2 6 2.9
2016 8 11.6 20.9 29 6 2.5 5.8 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  61 565 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.