3595_2020
3595_2020
kommunefakta
2017-08-18T10:51:00.000Z
no
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune

Kommunefakta

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

3 962 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 77 93
5-9 år 99 96
10-14 år 103 117
15-19 år 112 125
20-24 år 154 103
25-29 år 115 102
30-34 år 105 108
35-39 år 105 100
40-44 år 110 104
45-49 år 153 144
50-54 år 171 161
55-59 år 145 130
60-64 år 172 159
65-69 år 151 130
70-74 år 114 113
75-79 år 68 55
80-84 år 40 53
85-89 år 16 33
90-94 år 10 22
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 26 -76 -50
1998K4 17 -52 -35
1999K4 16 19 35
2000K4 20 -111 -91
2001K4 21 -35 -14
2002K4 17 -70 -53
2003K4 14 21 35
2004K4 5 -35 -30
2005K4 25 -99 -77
2006K4 16 -97 -81
2007K4 -8 -74 -82
2008K4 -18 -41 -59
2009K4 6 -15 -9
2010K4 -7 -7 -11
2011K4 -4 -27 -34
2012K4 -20 39 22
2013K4 -14 9 -5
2014K4 -15 -23 -38
2015K4 14 38 53
2016K4 -8 1 -7

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 279
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 632
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 223
Undervisning 185
Helse- og sosialtjenester 415
Personlig tjenesteyting 80

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 384000 532000 303000
2006 197000 405000 560000 313000
2007 204000 441000 602000 324000
2008 220000 477000 643000 357000
2009 231000 503000 645000 358000
2010 233000 506000 681000 362000
2011 247000 536000 709000 374000
2012 256000 565000 728000 380000
2013 262000 593000 750000 398000
2014 272000 603000 750000 407000
2015 282000 620000 781000 430000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Grunnskolenivå 1096
Videregående skole-nivå 1322
Universitets- og høgskolenivå kort 667
Universitets- og høgskolenivå lang 133
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 674 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -2.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 30.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 38.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  77,2 år

 • Kvinner

  82,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  6,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  166 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 8.1 22.5 28.2 2.5 2.4 4.8 3
2008 7.9 8.9 24 28.6 3 2.1 4 4.2
2009 8.3 8.8 22.6 28.5 3.5 2 4.9 2.7
2010 8.1 9.2 23.1 29.2 3.2 2.7 4.7 2
2011 8.8 7.7 22.9 29 2.9 2.8 4.9 2.2
2012 8.1 7.9 22.3 33.7 3.1 3.2 4.5 2.4
2013 8.5 7.7 20.9 31.9 3.4 3.2 5 2.6
2014 8.7 7.4 22 33.1 3.5 3 5.2 2.5
2015 8.7 7 22.3 30.2 4.7 2.7 4.6 2.4
2016 8.9 6.7 21.8 30.2 4.7 3.1 4.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  65 844 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.