3595_0135
3595_0135
kommunefakta
2017-04-28T17:41:00.000Z
no
Råde kommune

Kommunefakta

Råde - 0135 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

7 398 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 235 170
5-9 år 234 185
10-14 år 234 202
15-19 år 228 233
20-24 år 192 184
25-29 år 219 176
30-34 år 194 199
35-39 år 232 200
40-44 år 280 267
45-49 år 312 256
50-54 år 259 256
55-59 år 240 235
60-64 år 247 244
65-69 år 216 229
70-74 år 200 207
75-79 år 120 140
80-84 år 85 99
85-89 år 42 75
90-94 år 20 44
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 25 28 53
1998K4 14 33 47
1999K4 40 48 88
2000K4 19 30 49
2001K4 25 91 116
2002K4 -8 0 -8
2003K4 -6 -4 -10
2004K4 27 62 89
2005K4 18 63 79
2006K4 -2 106 110
2007K4 1 170 171
2008K4 -6 -29 -35
2009K4 5 90 92
2010K4 5 60 64
2011K4 3 38 41
2012K4 -15 81 66
2013K4 0 51 51
2014K4 -3 104 102
2015K4 30 123 151
2016K4 14 32 41

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  188 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,7 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Råde
Grunnskolenivå 1830
Videregående skole-nivå 2688
Universitets- og høgskolenivå kort 1145
Universitets- og høgskolenivå lang 297
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 31

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Råde
Jordbruk, skogbruk og fiske 113
Sekundærnæringer 800
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1293
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 199
Undervisning 233
Helse- og sosialtjenester 755
Personlig tjenesteyting 86

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 377000 515000 277000
2006 179000 391000 530000 293000
2007 197000 431000 585000 309000
2008 215000 467000 615000 340000
2009 216000 473000 633000 350000
2010 230000 491000 643000 342000
2011 242000 521000 663000 372000
2012 251000 542000 683000 371000
2013 260000 563000 723000 382000
2014 265000 579000 741000 383000
2015 266000 595000 770000 385000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 10.3 23.4 34 2.4 3.1 5 2.1
2008 9.6 10.7 21.7 34.2 2.7 3.1 4.9 2
2009 8.8 11.1 21.2 32.8 2.9 3.6 4.5 2
2010 9 10.9 21.8 35 3.2 4.1 4.7 1.8
2011 8.5 11.1 21.3 35.5 3.2 4.2 4.3 1.8
2012 8.8 11.6 20.9 36.7 3 4.1 4.5 1.7
2013 9.3 10.7 20.4 35.6 2.9 4.5 4.1 2
2014 9 11.9 20.6 36.7 2.8 4.1 4.5 2
2015 8.4 10.7 20.4 35.1 2.7 4.7 4.8 2.6
2016 8.1 10.9 19.8 39.3 3.3 3.6 4.2 1.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  43 641 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.