3595_1260
3595_1260
kommunefakta
2017-04-23T15:53:00.000Z
no
Radøy kommune

Kommunefakta

Radøy - 1260 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 128 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 152 168
5-9 år 171 145
10-14 år 152 151
15-19 år 169 172
20-24 år 173 154
25-29 år 166 131
30-34 år 175 139
35-39 år 174 153
40-44 år 165 168
45-49 år 200 172
50-54 år 182 145
55-59 år 160 153
60-64 år 170 155
65-69 år 165 139
70-74 år 124 101
75-79 år 70 76
80-84 år 52 71
85-89 år 25 41
90-94 år 8 24
95-99 år 2 14
100 år eller eldre 1 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 15 3 18
1998K4 3 -26 -23
1999K4 21 -12 9
2000K4 8 -20 -12
2001K4 10 29 39
2002K4 10 18 28
2003K4 11 26 37
2004K4 7 -41 -34
2005K4 -6 -17 -21
2006K4 1 23 23
2007K4 13 126 136
2008K4 5 26 31
2009K4 6 -6 0
2010K4 18 54 71
2011K4 -5 61 56
2012K4 27 25 51
2013K4 15 19 36
2014K4 29 -54 -25
2015K4 18 45 63
2016K4 1 50 51

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  189 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

81,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Radøy
Grunnskolenivå 1252
Videregående skole-nivå 2033
Universitets- og høgskolenivå kort 625
Universitets- og høgskolenivå lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Radøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 774
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 703
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 105
Undervisning 182
Helse- og sosialtjenester 525
Personlig tjenesteyting 64

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 362000 500000 278000
2006 165000 382000 528000 287000
2007 180000 405000 560000 300000
2008 195000 443000 611000 331000
2009 205000 453000 622000 333000
2010 209000 468000 636000 345000
2011 221000 511000 665000 368000
2012 234000 522000 701000 384000
2013 245000 546000 724000 390000
2014 262000 568000 733000 402000
2015 256000 568000 738000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 8.9 23.5 35.4 3.7 3.4 2.1 2.5
2008 7.9 9 22.4 35.8 3.3 3.5 2.1 2.6
2009 8 8.8 23 36.4 3.1 4.2 2.1 2.5
2010 7.6 9.2 23.2 36.4 3.2 4 2.3 2.5
2011 7.6 10.8 22.3 35.3 3.1 3.8 2.1 2.7
2012 6.9 11.8 22.2 39.4 3.2 3.8 2.1 2.9
2013 7.1 11.7 21.5 36.7 3.3 3.5 2.2 2.8
2014 7 12.5 21.4 37.9 3.9 3 1.9 2.8
2015 6.6 11.9 21.2 34.4 4.2 2.8 2 3.3
2016 7 13.2 21.4 34.6 5.1 2.8 2 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  45 287 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.