3595_1142
3595_1142
kommunefakta
2017-07-21T12:39:00.000Z
no
Rennesøy kommune

Kommunefakta

Rennesøy - 1142 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

4 872 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 188 171
5-9 år 209 186
10-14 år 184 193
15-19 år 162 182
20-24 år 168 122
25-29 år 179 152
30-34 år 148 151
35-39 år 175 170
40-44 år 181 186
45-49 år 207 171
50-54 år 168 156
55-59 år 143 120
60-64 år 120 121
65-69 år 108 83
70-74 år 75 82
75-79 år 46 40
80-84 år 32 32
85-89 år 21 32
90-94 år 7 16
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 17 50 67
1998K4 28 67 95
1999K4 21 72 93
2000K4 22 34 56
2001K4 35 44 79
2002K4 19 -9 10
2003K4 19 30 49
2004K4 19 22 41
2005K4 11 57 62
2006K4 36 77 114
2007K4 31 204 235
2008K4 27 101 127
2009K4 52 90 147
2010K4 38 126 167
2011K4 42 139 186
2012K4 56 175 231
2013K4 35 101 136
2014K4 42 -1 39
2015K4 41 21 62
2016K4 34 3 36

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  144 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rennesøy
Grunnskolenivå 906
Videregående skole-nivå 1629
Universitets- og høgskolenivå kort 739
Universitets- og høgskolenivå lang 250
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rennesøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 179
Sekundærnæringer 727
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 803
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 106
Undervisning 173
Helse- og sosialtjenester 451
Personlig tjenesteyting 56

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 400000 551000 294000
2006 190000 413000 592000 292000
2007 206000 472000 642000 313000
2008 229000 503000 701000 342000
2009 235000 503000 726000 324000
2010 236000 505000 744000 365000
2011 250000 554000 784000 389000
2012 261000 588000 816000 412000
2013 278000 606000 831000 432000
2014 288000 670000 883000 431000
2015 290000 669000 890000 421000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 17.3 26.1 22.9 2.3 1.2 4.8 3.5
2008 7.6 18 25.8 24 1.9 1.3 4.3 3.1
2009 7.6 16.5 24.1 23.8 2.2 1.2 4.8 3.8
2010 7.5 17 23.8 24.4 2.5 2.1 4.3 4
2011 8.4 18.2 22.9 23.9 2.3 2.5 3.8 3.3
2012 7.8 18.4 22.1 24.3 2.4 2.5 4.2 3
2013 8.6 17.5 21.8 24.1 2.9 2.5 4.3 3.1
2014 8.2 18.6 22.4 23.5 4 2.1 4.4 3.5
2015 8.3 18.3 23.5 21.7 4.5 1.8 4.5 3
2016 8 17.3 24.2 21.3 5.8 1.5 4.9 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 272 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.