3595_1242
3595_1242
kommunefakta
2017-05-01T04:20:00.000Z
no
Samnanger kommune

Kommunefakta

Samnanger - 1242 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

2 488 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 78 84
5-9 år 83 72
10-14 år 75 64
15-19 år 70 67
20-24 år 77 64
25-29 år 57 84
30-34 år 59 68
35-39 år 92 77
40-44 år 85 67
45-49 år 80 59
50-54 år 91 79
55-59 år 99 88
60-64 år 70 97
65-69 år 102 77
70-74 år 66 58
75-79 år 34 30
80-84 år 20 39
85-89 år 15 28
90-94 år 9 18
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -15 -37 -52
1998K4 -15 24 9
1999K4 -2 -38 -40
2000K4 -10 31 21
2001K4 13 27 40
2002K4 6 -9 -3
2003K4 0 -9 -9
2004K4 -13 6 -7
2005K4 -1 19 19
2006K4 1 9 12
2007K4 7 36 43
2008K4 19 -36 -17
2009K4 -2 -5 -4
2010K4 8 11 19
2011K4 8 16 23
2012K4 11 6 17
2013K4 10 -8 2
2014K4 10 -3 7
2015K4 -7 8 0
2016K4 18 27 45

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  48 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

86,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Samnanger
Grunnskolenivå 564
Videregående skole-nivå 985
Universitets- og høgskolenivå kort 342
Universitets- og høgskolenivå lang 76
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Samnanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 28
Sekundærnæringer 366
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 324
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 59
Undervisning 91
Helse- og sosialtjenester 269
Personlig tjenesteyting 37

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 378000 500000 266000
2006 165000 387000 533000 266000
2007 180000 428000 575000 312000
2008 199000 465000 615000 371000
2009 208000 480000 619000 337000
2010 218000 482000 646000 355000
2011 227000 528000 667000 342000
2012 234000 529000 713000 346000
2013 245000 570000 737000 359000
2014 258000 573000 766000 387000
2015 270000 577000 798000 378000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 7.5 25.4 35.8 2.4 2.3 2.5 2.2
2008 7.3 8.6 25.3 37.1 2.4 1.9 3.3 2.5
2009 7.3 10.7 23.8 35.8 2.4 1.7 2.5 2.5
2010 7.5 11 22.6 34.9 3.4 1.7 3.4 2.1
2011 8 12 19.4 35 3.9 2.4 2.6 2.7
2012 7.8 12.6 20.5 35 2.8 2.8 2.7 2.2
2013 8.2 12.4 20.4 36 2.4 3.7 2.7 2.3
2014 8.1 11.8 20.5 36.5 2.2 3.4 2.7 2.2
2015 7.9 11.5 20.8 35.6 2.1 3.4 2.6 2.4
2016 8.3 11.1 20.6 34.1 2.5 4.7 3.3 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  80 448 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.