3595_1657
3595_1657
kommunefakta
2017-05-01T04:20:00.000Z
no
Skaun kommune

Kommunefakta

Skaun - 1657 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

8 000 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 314 299
5-9 år 328 329
10-14 år 294 243
15-19 år 249 228
20-24 år 205 217
25-29 år 243 276
30-34 år 302 272
35-39 år 274 290
40-44 år 302 271
45-49 år 294 284
50-54 år 268 231
55-59 år 229 200
60-64 år 216 197
65-69 år 208 174
70-74 år 161 157
75-79 år 95 92
80-84 år 63 57
85-89 år 31 54
90-94 år 12 30
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 30 -21 9
1998K4 19 10 29
1999K4 20 9 29
2000K4 29 -12 17
2001K4 48 10 58
2002K4 25 54 79
2003K4 2 -16 -14
2004K4 31 47 78
2005K4 39 37 83
2006K4 24 41 65
2007K4 61 56 115
2008K4 49 53 111
2009K4 21 168 189
2010K4 68 62 130
2011K4 58 128 185
2012K4 60 143 202
2013K4 49 200 249
2014K4 85 193 276
2015K4 52 35 87
2016K4 58 188 245

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  125 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Skaun
Grunnskolenivå 1524
Videregående skole-nivå 2775
Universitets- og høgskolenivå kort 1283
Universitets- og høgskolenivå lang 314
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Skaun
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 936
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1409
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 195
Undervisning 335
Helse- og sosialtjenester 912
Personlig tjenesteyting 132

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 366000 491000 266000
2006 181000 400000 520000 282000
2007 199000 428000 553000 305000
2008 221000 463000 598000 318000
2009 216000 461000 609000 326000
2010 231000 480000 634000 345000
2011 234000 517000 666000 351000
2012 252000 551000 691000 383000
2013 267000 569000 722000 388000
2014 271000 592000 746000 402000
2015 283000 616000 763000 393000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 12.6 23.1 27.8 2.6 1.7 6.2 3.7
2008 8.4 13.3 22.4 28.9 2.8 1.8 6.9 3.2
2009 8 15.1 22.5 28.6 2.8 2.1 5.7 3.1
2010 7.9 15.8 22.4 28.2 2.9 2.7 6.1 2.5
2011 8 15.6 22.2 28.1 3 2.4 6.5 2.9
2012 7.9 17.1 21.7 30.1 2.7 2.4 6.4 2.6
2013 7.5 16.5 22.3 27.9 2.3 2 6.5 2.9
2014 7.1 18.1 23.1 27.1 2.4 2.1 6.2 2.5
2015 7 18.6 24.3 23.9 2.5 2.1 6.3 2.8
2016 7.2 18.9 25.2 23.2 3.1 1.5 5.9 3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  70 730 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.