3595_0806
3595_0806
kommunefakta
2017-04-28T18:06:00.000Z
no
Skien kommune

Kommunefakta

Skien - 0806 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

54 316 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1503 1399
5-9 år 1651 1505
10-14 år 1618 1546
15-19 år 1720 1636
20-24 år 1809 1628
25-29 år 1767 1683
30-34 år 1583 1592
35-39 år 1610 1571
40-44 år 1901 1842
45-49 år 1999 2018
50-54 år 1951 1922
55-59 år 1705 1729
60-64 år 1657 1718
65-69 år 1536 1612
70-74 år 1315 1458
75-79 år 746 947
80-84 år 463 689
85-89 år 297 490
90-94 år 102 283
95-99 år 26 85
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 34 155 189
1998K4 59 390 449
1999K4 19 106 125
2000K4 -15 171 156
2001K4 -9 199 190
2002K4 29 316 345
2003K4 35 164 199
2004K4 50 104 154
2005K4 36 59 85
2006K4 34 -101 -65
2007K4 -6 171 168
2008K4 31 456 495
2009K4 15 299 309
2010K4 77 334 409
2011K4 114 316 432
2012K4 63 446 506
2013K4 63 351 424
2014K4 109 191 306
2015K4 -1 206 207
2016K4 90 263 364

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 816 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,4 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Skien
Grunnskolenivå 13311
Videregående skole-nivå 18870
Universitets- og høgskolenivå kort 9194
Universitets- og høgskolenivå lang 2520
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 316

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Skien
Jordbruk, skogbruk og fiske 224
Sekundærnæringer 5338
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8659
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1741
Undervisning 1810
Helse- og sosialtjenester 6233
Personlig tjenesteyting 1031

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 378000 500000 265000
2006 182000 395000 520000 278000
2007 198000 434000 561000 303000
2008 214000 464000 600000 325000
2009 217000 471000 610000 329000
2010 224000 488000 629000 333000
2011 235000 511000 651000 345000
2012 245000 534000 673000 352000
2013 252000 552000 693000 365000
2014 261000 574000 714000 374000
2015 267000 588000 726000 376000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.4 9.2 21.9 29.9 5.7 2.4 4.4 4.6
2008 5.5 9.9 21.9 32.2 5.3 2.5 4.6 3.9
2009 5.4 9.6 20.8 29.5 5.6 2.6 4.5 5.8
2010 5.3 9.8 20.3 29.6 6.3 2.7 4.3 5.6
2011 5.1 10.4 19.7 29.9 6.8 3.4 4.4 5.5
2012 5.4 10.2 19 31.4 6.1 4.3 4.4 5.6
2013 5.6 10.2 18.7 31.2 5.9 4.1 4.5 5.2
2014 5.7 10.4 18.5 32.6 5.8 3.6 5.1 4.4
2015 5.6 10.6 18.6 30.1 5.7 3.6 5.6 4.5
2016 4.9 10.8 19.4 30.7 5.9 4 5.8 4.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  60 675 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.