3595_0417
3595_0417
kommunefakta
2017-06-27T08:53:00.000Z
no
Stange kommune

Kommunefakta

Stange - 0417 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

20 341 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 575 580
5-9 år 622 532
10-14 år 556 573
15-19 år 679 589
20-24 år 603 592
25-29 år 583 596
30-34 år 594 560
35-39 år 589 613
40-44 år 699 641
45-49 år 745 743
50-54 år 713 692
55-59 år 688 676
60-64 år 646 712
65-69 år 614 635
70-74 år 499 525
75-79 år 316 351
80-84 år 208 256
85-89 år 127 204
90-94 år 53 99
95-99 år 9 27
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -8 73 65
1998K4 -8 90 82
1999K4 11 191 202
2000K4 29 169 198
2001K4 10 -81 -71
2002K4 -25 149 124
2003K4 5 150 155
2004K4 -3 151 148
2005K4 -19 181 164
2006K4 8 44 51
2007K4 23 149 179
2008K4 -21 180 161
2009K4 -42 161 122
2010K4 -27 79 50
2011K4 -15 52 36
2012K4 -13 229 217
2013K4 23 311 330
2014K4 22 254 276
2015K4 -5 111 106
2016K4 22 179 198

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  496 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stange
Grunnskolenivå 5203
Videregående skole-nivå 6398
Universitets- og høgskolenivå kort 3543
Universitets- og høgskolenivå lang 962
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 107

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stange
Jordbruk, skogbruk og fiske 337
Sekundærnæringer 1744
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3209
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 760
Undervisning 792
Helse- og sosialtjenester 2438
Personlig tjenesteyting 426

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 359000 482000 271000
2006 172000 378000 503000 280000
2007 185000 413000 542000 308000
2008 200000 447000 589000 326000
2009 206000 453000 598000 332000
2010 215000 476000 607000 337000
2011 228000 502000 635000 360000
2012 239000 521000 665000 362000
2013 249000 545000 689000 383000
2014 258000 560000 711000 391000
2015 264000 579000 727000 395000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 10.6 22.8 35.9 4.1 1.8 5 2.6
2008 6.2 10.8 22.6 36 4.4 1.8 5.2 2.9
2009 5.9 10.5 22.2 35 4.7 1.8 5.4 2.5
2010 5.9 11 22.4 35.5 5.3 1.8 5.2 2.4
2011 5.9 11.2 21 35.4 5.1 1.9 7.5 2.3
2012 5.7 11.4 19.9 37.3 5.6 2.2 7.2 3.1
2013 5.5 10.8 19.5 37 5.2 2.3 7.3 2.4
2014 5.7 11.4 19.3 39 5.3 2.7 6.7 2.3
2015 9.8 10.8 17.8 34.1 5.2 2.5 7.2 2.4
2016 6.4 11.2 18.8 36.3 5.5 2.7 6.8 2.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  56 947 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.