3595_1714
3595_1714
kommunefakta
2017-05-01T04:14:00.000Z
no
Stjørdal kommune

Kommunefakta

Stjørdal - 1714 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

23 625 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 747 623
5-9 år 796 782
10-14 år 772 763
15-19 år 936 787
20-24 år 799 720
25-29 år 672 657
30-34 år 708 660
35-39 år 709 684
40-44 år 812 798
45-49 år 909 867
50-54 år 854 778
55-59 år 686 690
60-64 år 666 666
65-69 år 648 628
70-74 år 547 577
75-79 år 359 371
80-84 år 200 276
85-89 år 105 190
90-94 år 33 111
95-99 år 4 32
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 92 126 218
1998K4 88 97 185
1999K4 87 30 117
2000K4 80 148 228
2001K4 102 144 246
2002K4 60 173 233
2003K4 69 202 271
2004K4 82 286 368
2005K4 52 268 330
2006K4 87 294 381
2007K4 106 237 343
2008K4 100 245 344
2009K4 140 274 415
2010K4 107 173 284
2011K4 126 273 399
2012K4 112 213 321
2013K4 88 213 304
2014K4 98 171 274
2015K4 105 245 351
2016K4 67 249 317

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  484 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,9 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stjørdal
Grunnskolenivå 4944
Videregående skole-nivå 8526
Universitets- og høgskolenivå kort 3848
Universitets- og høgskolenivå lang 1045
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 92

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stjørdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 304
Sekundærnæringer 2316
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4612
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 742
Undervisning 984
Helse- og sosialtjenester 2227
Personlig tjenesteyting 314

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 174000 372000 503000 265000
2006 181000 391000 529000 284000
2007 197000 419000 568000 298000
2008 212000 457000 610000 317000
2009 215000 459000 622000 324000
2010 225000 479000 644000 328000
2011 236000 504000 673000 351000
2012 249000 533000 701000 355000
2013 256000 553000 728000 380000
2014 263000 579000 752000 380000
2015 267000 594000 768000 385000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 12.5 23.7 28 2.6 2 5 3.7
2008 7.5 13.9 23.4 27.7 2.4 2.5 5.1 3.5
2009 7.2 14.6 23.1 26.2 2.8 2.3 4.8 3.8
2010 6.9 14.6 24.1 26.9 3 2.9 4.6 4
2011 7.2 14.5 23.8 26.9 3.2 3.6 2.7 3.4
2012 6.6 14.8 23.1 28.8 3.2 4.1 2.6 3.9
2013 6.5 13.8 22.3 26.8 3.3 2.9 2.8 4.2
2014 5.1 14.2 22.1 28.8 3.4 3.2 2.8 4.1
2015 5.5 13.3 21.9 26.6 3.5 3 2.7 5.2
2016 5.2 13 21.3 25.7 4.5 3.1 2.6 5.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  78 114 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.