3595_1526
3595_1526
kommunefakta
2017-04-23T15:48:00.000Z
no
Stordal kommune

Kommunefakta

Stordal - 1526 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

1 005 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 22 16
5-9 år 26 33
10-14 år 39 40
15-19 år 31 47
20-24 år 26 22
25-29 år 23 25
30-34 år 26 24
35-39 år 21 28
40-44 år 31 28
45-49 år 38 44
50-54 år 46 29
55-59 år 43 43
60-64 år 25 29
65-69 år 27 22
70-74 år 24 25
75-79 år 14 22
80-84 år 14 18
85-89 år 11 8
90-94 år 2 9
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 3 3 6
1998K4 3 -32 -29
1999K4 4 -14 -10
2000K4 9 9 18
2001K4 7 -47 -40
2002K4 7 -27 -20
2003K4 2 -30 -28
2004K4 8 33 41
2005K4 -1 -10 -11
2006K4 -2 -10 -12
2007K4 2 -7 -5
2008K4 11 11 22
2009K4 -5 34 29
2010K4 0 -8 -8
2011K4 -6 10 4
2012K4 6 20 26
2013K4 -3 -14 -17
2014K4 0 6 8
2015K4 -4 -19 -23
2016K4 -5 -10 -15

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  14 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stordal
Grunnskolenivå 243
Videregående skole-nivå 393
Universitets- og høgskolenivå kort 142
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stordal
Jordbruk, skogbruk og fiske 27
Sekundærnæringer 169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 113
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 26
Undervisning 31
Helse- og sosialtjenester 109
Personlig tjenesteyting 11

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 336000 474000 272000
2006 177000 387000 494000 315000
2007 188000 442000 524000 309000
2008 205000 469000 546000 320000
2009 197000 450000 555000 273000
2010 206000 457000 584000 289000
2011 213000 487000 610000 280000
2012 220000 512000 621000 297000
2013 226000 513000 643000 405000
2014 226000 545000 649000 363000
2015 234000 601000 714000 384000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

%

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 8.5 18.6 34.4 1.1 0.4 2.8 3.7
2008 8.7 8.1 18.4 33.9 1.2 0.6 2.6 3.4
2009 7.8 9.7 19.3 34.7 1.3 0.7 1.8 3.6
2010 8.7 9.4 20.2 32.8 1.3 1 2.2 3.5
2011 7.1 9.9 19.5 33.6 1 0.9 2.4 3.9
2012 6.5 10 18.5 34.6 1 0.8 3.5 4.2
2013 8.4 8.9 18.4 35.3 1 0.9 4.8 4
2014 8.2 8.1 17.6 35.2 0.9 0.6 5.1 4.5
2015 10.5 7.4 16 34.4 0.8 0.7 6.3 3.3
2016

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.