3595_1525
3595_1525
kommunefakta
2017-04-26T11:42:00.000Z
no
Stranda kommune

Kommunefakta

Stranda - 1525 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

4 623 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 104 112
5-9 år 118 128
10-14 år 132 130
15-19 år 159 154
20-24 år 152 134
25-29 år 162 133
30-34 år 152 147
35-39 år 138 109
40-44 år 149 135
45-49 år 174 150
50-54 år 167 127
55-59 år 147 139
60-64 år 141 114
65-69 år 132 140
70-74 år 114 123
75-79 år 76 92
80-84 år 71 84
85-89 år 44 66
90-94 år 11 41
95-99 år 8 13
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 0 56 56
1998K4 25 22 47
1999K4 35 -52 -17
2000K4 15 -34 -19
2001K4 25 -10 15
2002K4 17 3 20
2003K4 23 -67 -44
2004K4 -2 -54 -56
2005K4 -5 -56 -61
2006K4 -1 -41 -44
2007K4 25 18 43
2008K4 -4 -6 -10
2009K4 -5 3 -2
2010K4 -10 57 44
2011K4 7 18 27
2012K4 -8 16 8
2013K4 3 3 6
2014K4 -14 3 -11
2015K4 0 -8 -7
2016K4 7 18 25

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  29 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stranda
Grunnskolenivå 1127
Videregående skole-nivå 1874
Universitets- og høgskolenivå kort 655
Universitets- og høgskolenivå lang 159
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stranda
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 1115
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 539
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 88
Undervisning 152
Helse- og sosialtjenester 353
Personlig tjenesteyting 71

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 390000 521000 297000
2006 178000 411000 542000 301000
2007 194000 439000 584000 315000
2008 210000 462000 622000 320000
2009 219000 459000 622000 316000
2010 215000 479000 641000 344000
2011 231000 523000 671000 361000
2012 244000 541000 680000 367000
2013 255000 555000 699000 376000
2014 257000 577000 719000 379000
2015 262000 588000 731000 360000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.7 8.3 22.7 30.3 1.5 1 7.9 3.3
2008 7.4 8.5 22.7 31.6 1.6 1 8.8 3.1
2009 8.2 8.7 21.8 30.2 1.4 1 7.1 3
2010 7.2 8.6 21.8 30.2 1.4 1.1 7.4 3.4
2011 10.6 8.5 21.6 32 1.3 1.2 7.4 2.8
2012 11.5 8 21.4 34.9 1 1 8.1 2
2013 11.4 7.8 20.4 32.6 1 1.1 8.7 1.9
2014 10.7 8.1 19.8 34.8 1 1.4 10.1 1.6
2015 7.7 8.6 20.4 33.4 0.9 1.5 10 1.7
2016 7.6 8.7 20.9 36.1 0.9 1.3 8.9 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  136 215 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.