3595_1449
3595_1449
kommunefakta
2017-05-01T04:17:00.000Z
no
Stryn kommune

Kommunefakta

Stryn - 1449 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

7 218 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 209 211
5-9 år 257 226
10-14 år 228 250
15-19 år 257 249
20-24 år 258 180
25-29 år 213 188
30-34 år 233 201
35-39 år 232 191
40-44 år 255 196
45-49 år 272 218
50-54 år 263 218
55-59 år 234 203
60-64 år 209 207
65-69 år 219 197
70-74 år 179 164
75-79 år 104 121
80-84 år 83 94
85-89 år 41 65
90-94 år 21 54
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 18 -18 0
1998K4 13 0 13
1999K4 18 -56 -38
2000K4 15 93 108
2001K4 20 -67 -47
2002K4 26 4 30
2003K4 29 54 83
2004K4 11 -24 -13
2005K4 31 -95 -64
2006K4 16 -87 -73
2007K4 15 50 63
2008K4 18 56 75
2009K4 32 93 123
2010K4 25 26 51
2011K4 14 35 47
2012K4 19 22 40
2013K4 18 10 29
2014K4 10 10 21
2015K4 16 -3 13
2016K4 24 26 50

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  121 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Stryn
Grunnskolenivå 1397
Videregående skole-nivå 2897
Universitets- og høgskolenivå kort 1122
Universitets- og høgskolenivå lang 254
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Stryn
Jordbruk, skogbruk og fiske 204
Sekundærnæringer 1183
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1178
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 266
Helse- og sosialtjenester 692
Personlig tjenesteyting 94

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 376000 501000 264000
2006 181000 390000 516000 289000
2007 198000 426000 562000 307000
2008 210000 453000 597000 331000
2009 216000 455000 594000 330000
2010 227000 474000 620000 347000
2011 238000 503000 640000 353000
2012 246000 527000 673000 364000
2013 260000 540000 698000 368000
2014 264000 557000 709000 394000
2015 274000 575000 735000 397000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 10.3 23.6 31.4 1.9 1 2.9 3.2
2008 6.5 10.9 21.9 31.1 1.7 1.1 3.9 2.9
2009 5.3 10.9 21.8 31 2.5 1.1 4.7 3.1
2010 5.6 11.6 23.6 32.5 2.5 1.1 4.1 3
2011 5.8 11.5 22.6 31.6 2.5 1 4.6 2.9
2012 5.7 12.1 22.7 34.6 2.1 1 4.2 3.5
2013 5.6 11.4 21.5 33.2 2.1 1.3 4.9 3.5
2014 5.8 12.1 21.5 36 2.5 1.2 4.4 3.7
2015 5.4 11.4 21.5 32.3 2.8 1.2 4.9 3.4
2016 5.9 11.6 22.4 34.5 3.2 1.3 4.3 3.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  54 169 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.