3595_1245
3595_1245
kommunefakta
2017-04-24T21:07:00.000Z
no
Sund kommune

Kommunefakta

Sund - 1245 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

7 058 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 249 270
5-9 år 280 253
10-14 år 261 230
15-19 år 214 218
20-24 år 221 184
25-29 år 250 244
30-34 år 274 224
35-39 år 253 246
40-44 år 248 212
45-49 år 235 220
50-54 år 227 189
55-59 år 227 184
60-64 år 184 204
65-69 år 204 175
70-74 år 144 139
75-79 år 82 85
80-84 år 51 64
85-89 år 29 42
90-94 år 11 22
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 5 -25 -20
1998K4 14 -4 10
1999K4 -7 71 64
2000K4 15 8 23
2001K4 27 42 69
2002K4 9 106 115
2003K4 18 70 88
2004K4 37 66 103
2005K4 23 20 47
2006K4 28 60 86
2007K4 29 96 125
2008K4 41 63 104
2009K4 67 111 180
2010K4 61 126 186
2011K4 47 98 144
2012K4 59 46 105
2013K4 55 66 121
2014K4 59 58 117
2015K4 45 178 223
2016K4 57 26 83

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  161 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,8 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sund
Grunnskolenivå 1616
Videregående skole-nivå 2616
Universitets- og høgskolenivå kort 875
Universitets- og høgskolenivå lang 168
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sund
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 1042
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 143
Undervisning 199
Helse- og sosialtjenester 625
Personlig tjenesteyting 85

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 393000 521000 283000
2006 195000 427000 543000 312000
2007 208000 463000 596000 307000
2008 234000 485000 643000 340000
2009 233000 482000 647000 352000
2010 237000 505000 665000 342000
2011 250000 540000 686000 353000
2012 258000 565000 711000 369000
2013 267000 596000 744000 372000
2014 274000 614000 770000 384000
2015 281000 607000 770000 376000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.1 14.2 26.6 25.6 4.3 1.6 0 2.8
2008 7.8 15.1 26.3 25.8 4.3 1.6 0 2.3
2009 8 14.6 27.4 27.1 4.5 2.2 0 2.3
2010 7.6 14.6 27.2 26.2 4.7 3.9 0 2.3
2011 7.8 16.8 25.5 25.9 3.9 3.9 0 2.2
2012 8 16.4 25.9 27.2 3.7 3.3 0 2.3
2013 8.5 16.5 26.2 27 3.3 3.3 0 2.4
2014 9.1 16.7 26 28.2 3 3.1 0 2.1
2015 8.6 16.1 26.6 25.9 3.2 3.4 0 2.5
2016 8.1 15.8 27.2 25.8 3.6 3.9 0 2.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  55 833 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.