3595_1566
3595_1566
kommunefakta
2017-05-01T04:21:00.000Z
no
Surnadal kommune

Kommunefakta

Surnadal - 1566 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 986 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 142 147
5-9 år 168 147
10-14 år 168 158
15-19 år 213 217
20-24 år 225 195
25-29 år 178 132
30-34 år 145 142
35-39 år 146 145
40-44 år 163 158
45-49 år 255 238
50-54 år 198 196
55-59 år 221 175
60-64 år 208 211
65-69 år 198 194
70-74 år 170 179
75-79 år 129 125
80-84 år 70 74
85-89 år 37 54
90-94 år 19 33
95-99 år 0 12
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -19 -33 -52
1998K4 -1 -70 -71
1999K4 -10 10 0
2000K4 14 -15 -1
2001K4 -17 4 -13
2002K4 -28 1 -27
2003K4 -9 10 1
2004K4 12 -65 -53
2005K4 -15 -35 -53
2006K4 -15 -40 -58
2007K4 -10 0 -10
2008K4 -31 -8 -39
2009K4 -27 -16 -44
2010K4 -1 -7 -7
2011K4 -16 19 3
2012K4 -21 -5 -25
2013K4 -12 37 27
2014K4 -6 28 22
2015K4 -7 0 -7
2016K4 -20 37 17

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  87 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

94 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Surnadal
Grunnskolenivå 1491
Videregående skole-nivå 2459
Universitets- og høgskolenivå kort 834
Universitets- og høgskolenivå lang 168
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Surnadal
Jordbruk, skogbruk og fiske 187
Sekundærnæringer 816
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 882
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 223
Helse- og sosialtjenester 657
Personlig tjenesteyting 65

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 322000 470000 266000
2006 164000 342000 495000 278000
2007 178000 379000 527000 298000
2008 193000 404000 582000 325000
2009 201000 416000 585000 334000
2010 210000 427000 614000 344000
2011 226000 455000 638000 364000
2012 231000 481000 659000 373000
2013 241000 501000 695000 393000
2014 251000 522000 728000 398000
2015 253000 535000 752000 403000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 7.6 22.9 36 1.3 2.2 3.5 4.2
2008 7.5 8.2 21.1 35.9 1.2 2.8 3.6 3.7
2009 7.1 8.3 20.7 35.5 1.4 2.7 3.6 3.9
2010 7.2 9.1 20.7 35.2 1.6 2.2 3.4 4.3
2011 6.8 8.7 19.4 35 1.3 2.9 4.2 4.2
2012 7.1 8.7 18.4 38 1.5 3.1 4.4 4.8
2013 6.9 8.2 17 35.6 1.5 3.3 4.5 4.8
2014 6.6 9.3 17.6 38.3 2.3 3 4.3 4.7
2015 6.5 9.3 18.1 36.2 2.8 2.9 4.5 4.3
2016 6.4 10.1 18.5 35.1 3.8 2.8 4.4 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 878 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.