3595_1216
3595_1216
kommunefakta
2017-05-01T04:25:00.000Z
no
Sveio kommune

Kommunefakta

Sveio - 1216 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 656 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 209 182
5-9 år 241 225
10-14 år 186 189
15-19 år 194 182
20-24 år 169 152
25-29 år 150 162
30-34 år 225 174
35-39 år 187 174
40-44 år 208 195
45-49 år 197 166
50-54 år 154 140
55-59 år 167 162
60-64 år 194 171
65-69 år 174 160
70-74 år 131 104
75-79 år 58 65
80-84 år 50 57
85-89 år 20 42
90-94 år 10 22
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 1 -36 -35
1998K4 28 18 46
1999K4 15 13 28
2000K4 22 29 51
2001K4 24 -12 12
2002K4 18 -42 -24
2003K4 13 10 23
2004K4 4 -20 -16
2005K4 30 45 75
2006K4 22 -5 17
2007K4 11 49 61
2008K4 34 44 81
2009K4 30 63 93
2010K4 27 111 139
2011K4 56 35 90
2012K4 43 128 172
2013K4 21 42 63
2014K4 27 19 46
2015K4 47 37 84
2016K4 32 30 63

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  133 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sveio
Grunnskolenivå 1173
Videregående skole-nivå 2065
Universitets- og høgskolenivå kort 816
Universitets- og høgskolenivå lang 183
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sveio
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 734
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 817
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 89
Undervisning 217
Helse- og sosialtjenester 617
Personlig tjenesteyting 77

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 369000 496000 290000
2006 173000 386000 526000 319000
2007 188000 425000 581000 336000
2008 206000 465000 633000 345000
2009 216000 463000 641000 377000
2010 219000 478000 642000 356000
2011 230000 499000 674000 353000
2012 246000 529000 705000 383000
2013 261000 551000 734000 393000
2014 267000 583000 763000 394000
2015 273000 595000 773000 400000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.7 27.5 27.3 3.2 6 4.5 2.9
2008 8.5 10 27 28.9 3.5 1.6 3.9 3
2009 6.6 10.5 26.1 28.3 3.8 1.8 4.4 3.1
2010 6 10.5 25.5 29.7 3.5 1.8 5.7 3.1
2011 6.9 11.5 24.4 30.1 3.2 2.4 5 3.3
2012 8.1 12.5 23.5 32.3 2.9 2.7 5.1 2.9
2013 5.9 14.3 22.8 31.6 2.8 2.4 5.6 2.9
2014 5.6 16 22.9 31 3 2.4 5.2 2.8
2015 6.4 15.3 23.8 30.2 3.3 2.2 5.6 2.5
2016 6.1 15.5 23.4 29.7 3.9 2.1 5.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  44 213 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.