3595_0826
3595_0826
kommunefakta
2017-04-23T15:49:00.000Z
no
Tinn kommune

Kommunefakta

Tinn - 0826 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

5 894 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 126 121
5-9 år 150 159
10-14 år 150 176
15-19 år 207 199
20-24 år 170 143
25-29 år 147 147
30-34 år 138 115
35-39 år 155 147
40-44 år 189 198
45-49 år 237 234
50-54 år 198 213
55-59 år 216 202
60-64 år 223 198
65-69 år 244 212
70-74 år 142 191
75-79 år 89 101
80-84 år 61 74
85-89 år 51 82
90-94 år 19 49
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -26 -64 -90
1998K4 -11 0 -11
1999K4 -31 40 9
2000K4 -11 11 0
2001K4 -13 -57 -70
2002K4 -15 -121 -136
2003K4 -1 65 64
2004K4 -15 -28 -43
2005K4 -40 -88 -133
2006K4 -17 -112 -127
2007K4 -36 -16 -54
2008K4 -9 -46 -56
2009K4 -4 7 12
2010K4 -15 37 15
2011K4 -34 -20 -55
2012K4 -28 20 -9
2013K4 -35 18 -16
2014K4 -38 -6 -44
2015K4 -30 55 27
2016K4 -32 -14 -46

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  162 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

100 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Tinn
Grunnskolenivå 1484
Videregående skole-nivå 2471
Universitets- og høgskolenivå kort 825
Universitets- og høgskolenivå lang 156
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Tinn
Jordbruk, skogbruk og fiske 75
Sekundærnæringer 828
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 853
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 126
Undervisning 229
Helse- og sosialtjenester 642
Personlig tjenesteyting 97

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 370000 483000 270000
2006 179000 389000 509000 289000
2007 195000 417000 557000 301000
2008 207000 455000 599000 317000
2009 212000 465000 612000 322000
2010 219000 480000 637000 329000
2011 228000 506000 653000 342000
2012 242000 530000 667000 364000
2013 247000 554000 688000 362000
2014 255000 573000 720000 362000
2015 260000 592000 737000 380000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.7 16.8 29.8 2.5 1.4 4.8 5.5
2008 7.1 8.5 17.4 31.5 2.4 1.4 4.4 6
2009 6.2 7.8 17 28.5 2.7 1.4 4.4 5.2
2010 6.8 7.9 17.8 31 2.9 2.7 4.5 5.4
2011 6.6 7.9 18.1 30.2 2.9 3 4.9 6.1
2012 6.4 8.3 17 32.3 3.3 3.3 4.9 5.8
2013 6.7 8.8 16.7 30.7 3.5 3.2 5 5.5
2014 6.8 9.3 16.4 31 3.8 3.7 5.2 6
2015 6.3 8.1 16.2 31.1 4.3 3.5 4.9 5.5
2016 6 7.9 16.1 32.1 5 3.3 5 4.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  42 162 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.